Ngày 01/4/2008, Bộ Tài chính có văn bản số 3720/BTC-BH gửi các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ. Theo thông báo này, có một số văn bản đã ban hành nhưng hết hiệu kực thi hành, gồm những văn bản như sau:

Quyết định 927/TC/QĐ/TCNH, ngày 18/9/1995 về việc sửa đổi phạm vi áp dụng các qui tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm.

Quyết định số 14/2004/QĐ-BTC, ngày 16/01/2004 về việc ban hành qui tắc, biểu phí bảo hiểm bồi thường cho người lao động trong các doanh nghiệp xây dựng, lắp đặt.

Quyết định số 33/2004/QĐ-BTC, ngày 12/4/2004 của Bộ Tài chính về việc ban hành qui tắc, biểu phí bảo hiểm xây dựng, lắp đặt.

Thông tư liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo số 35/TT-LB, ngày 06/5/1995 về bảo hiểm toàn diện đối với học sinh, sinh viên không còn phù hợp với Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000.

Tiến Hùng

Toàn bộ nội dung công văn các bạn có thể tải tại đây (các bạn phải đăng ký thành viên để tải tài liệu)

Kết nối để cập nhật tin mới nhất

www.webbaohiem.net