Thuật ngữ bảo hiểm

There are 4440 entries in this glossary.
Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begins with Contains Exact term Sounds like
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Đ
Term Definition
Zone system

Hệ thống phân vùng (Mỹ)

Phương pháp kiểm tra các công ty bảo hiểm 3 năm một lần theo quy định của Hiệp hội các nhà quản lý bảo hiểm quốc gia (naic). Ban thanh tra bao gồm các đại diện từ một số cơ quan quản lý bang về bảo hiểm. Kết luận của họ được công nhận ở tất cả các bang mà các công ty bảo hiểm đã được kiểm tra đang hoạt động.

Glossary 3.0 uses technologies including PHP and SQL

Kết nối để cập nhật tin mới nhất

Liên kết

www.webbaohiem.net