Home Thuật ngữ

Thuật ngữ bảo hiểm

There are 4451 entries in this glossary.
Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begins with Contains Exact term Sounds like
All | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Đ
Page:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Next »

W

Term Definition
W.A Clauses (With Average Clauses)

Điều khoản bảo hiểm tổn thất chung Đây là Điều khoản bảo hiểm tổn thất chung của hàng hoá của Hiệp hội các nhà bảo hiểm Luân đôn. Sau khi bãi bỏ mẫu đơn bảo hiểm S.G, các điều khoản này không còn sử dụng nữa.

Wage index

Bảng chỉ số lương Bảng này được sử dụng cho nhiều mục đích trong đó có mục đích xác định khoản tiền trợ cấp xã hội hàng tháng cho người lao động nghỉ hưu hay bị thương tật và những người sống phụ thuộc của mình. Bảng này dùng để tính lương tháng trung bình (AMW) của người lao động, loại trừ khoảng thời gian thu nhập thấp. AMW được dùng để xác định tiền bảo hiểm chính (Pia). Tiếp theo, trợ cấp được xác định từ bảng này tùy thuộc vào tuổi của người lao động khi nghỉ hưu, người lao động còn có người lệ thuộc hoặc người còn sống hay không vào thời điểm nghỉ hưu.

Wagering v. insurance

Cá cược so sánh với bảo hiểm Bảo hiểm thường được hiểu sai lệch là cá cược. Trong đánh bạc, một rủi ro nảy sinh sẽ không tồn tại trước khi cá cược. Trong bảo hiểm, sự hiện hữu của một rủi ro không phụ thuộc vào việc có mua hay không mua bảo hiểm. Ví dụ, sự không chắc chắn của sự cố cháy một căn nhà của ai đó tồn tại độc lập với việc mua bảo hiểm; việc mua bảo hiểm không ảnh hưởng tới xác suất xảy ra tổn thất.

Waiting period

Xem disability income insurance (elimination period).

Waive

Xem waiver; waiver of inventory clause; waiver of premium (wp); waiver of premium For payer benefit; waiver of subrogation rights clause.

Page:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Next »
All | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Đ

www.webbaohiem.net
Web bảo hiểm | Tin tức bảo hiểm | thị trường bảo hiểm | diễn đàn bảo hiểm