Thuật ngữ bảo hiểm

There are 4440 entries in this glossary.
Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begins with Contains Exact term Sounds like
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Đ
Page:  1 2 3 4 5... Next »
Term Definition
t

t

TABLE OF MORBIDITY

Xem MORBIDITY TABLE.

TABLE OF MORTALITY

Xem MORTALITY TABLE.

TABULAR COST OF INSURANCE

Xem TABULAR PLANS

TABULAR INTEREST RATE

Xem TABULAR PLANS.

TABULAR MORTALITY

Tỷ lệ tử vong theo bảng Tỷ lệ trình bày trong Bảng thống kê tỷ lệ tử vong; Bảng tỷ lệ tử vong dự tính. Xem thêm TABULAR PLANS

TABULAR PLANS

Các biểu phí bảo hiểm theo bảng Hệ thống định phí hồi tố trong đó quy định các tỷ lệ phí bảo hiểm cơ bản, tức là tỷ lệ phí bảo hiểm tối thiểu và tỷ lệ phí bảo hiểm tối đa. Phí bảo hiểm của một cá nhân cụ thể nào đó được tính bằng cách điều chỉnh phí bảo hiểm cơ bản, trên cơ sở các khoản giảm trừ, tỷ lệ tổn thất và thuế suất. Vì vậy tỷ lệ phí bảo hiểm áp dụng được xác định ở khoảng giữa tỷ lệ phí bảo hiểm tối thiểu và tỷ lệ phí bảo hiểm tối đa, dựa trên cơ sở tỷ lệ tổn thất thực tế, mức độ rủi ro và sự xét đoán của người bảo hiểm

TABULAR-VALUE RESERVE METHOD

Phương pháp tính quỹ dự trữ bảo đảm giá trị theo bảng Phương pháp trích lập quỹ dự trữ bảo hiểm nhân thọ dựa vào tỷ lệ tử vong dự tính phản ánh trong Bảng tỷ lệ tử vong. Xem thêm RETROSPECTIVE METHOD RESERVE COMPUTATION

TAFT-HARTLEY PENSION PLAN

Chương trình hưu trí Taft-Hartley.

Chương trình hưu trí có hai khoản: tiền đóng góp (người sử dụng lao động và người lao động cùng đóng góp nếu là chương trình đóng góp) và cơ cấu các quyền lợi được hưởng đều được quy định cố định. Để duy trì một cách hợp lý sự cân bằng toán học, cơ cấu quyền lợi và trình tự đóng góp đều được điều chỉnh thích hợp.

Taint

Nhiễm mùi Hàng hoá có thể bị nhiễm mùi do được xếp gần với hàng hoá khác hoặc vì tác động của thiệt hại do nước biển hoặc do bất kỳ nguyên nhân nào của hàng hoá khác làm lây mùi sang hàng hoá được bảo hiểm. Người bảo hiểm không chịu trách nhiệm về thiệt hại bị nhiễm mùi, trừ khi đơn bảo hiểm được mở rộng bao gồm cả rủi ro này. Nếu thiệt hại do nhiễm mùi vì nguyên nhân xếp gần hàng hoá khác, Người chuyên chở có thể phải chịu trách nhiệm do việc xếp hàng không đúng quy định. Trong trường hợp có sự tác động của thiệt hại do nước biển hoặc do bất kỳ nguyên nhân nào của hàng hoá khác làm lây mùi sang hàng hoá được bảo hiểm, tổn thất đó có thể được bồi thường theo đơn bảo hiểm, nếu có thể chứng minh tổn thất đó do một hiểm hoạ được bảo hiểm trực tiếp gây ra

Tanker

Tàu dầu

Loại tàu chuyên dùng để chở các loại hàng hoá ở dạng lỏng, chủ yếu là xăng, dầu thô v.v...

TAPES INSURANCE

Xem DATA PROCESSING INSURANCE

TARGET BENEFIT PLAN

Chương trình phúc lợi có mục tiêu.

Hình thức phúc lợi hưu trí theo đó các quyền lợi được hưởng có thể thay đổi phụ thuộc vào hiệu quả đầu tư tài sản của chương trình hưu trí. Để thực hiện một chương trình mục tiêu như được đền bù chẳng hạn, cần phải đóng tiền trên cơ sở sử dụng các giả thiết về tỷ lệ tử vong và lãi suất. Tiền đóng góp được đầu tư toàn bộ hoặc một phần vào các khoản mục đầu tư như là các loại niên kim biến động hoặc quỹ tương hỗ và các quyền lợi được hưởng có thể lớn hơn hoặc thấp hơn các mức mục tiêu tuỳ thuộc vào hiệu quả đầu tư. Các chương trình mục tiêu đều phải tuân theo các hạn mức đóng góp hàng năm quy định cho cá nhân. Xem thêm VARIABLE DOLLAR ANNUITY.

TARGET RISK

Khách hàng mục tiêu: Những khách hàng bảo hiểm triển vọng được phân loại theo các đặc điểm dân số học như là tuổi, giới tính và loại hình bảo hiểm nhân thọ. Rủi ro nguy cơ cao: Rủi ro nguy hiểm đến mức khó có thể mua bảo hiểm

TARIFF

Xem TARIFF RATE

Page:  1 2 3 4 5... Next »
Glossary 3.0 uses technologies including PHP and SQL

Kết nối để cập nhật tin mới nhất

Liên kết

www.webbaohiem.net