Thuật ngữ bảo hiểm

There are 4440 entries in this glossary.
Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begins with Contains Exact term Sounds like
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Đ
Page:  1 2 3 4 5... Next »
Term Definition
RABBI TRUST

Quĩ tín thác Do thái Quỹ tín thác do một đoàn tôn giáo Do Thái thay mặt những người tham gia đoàn tôn giáo lập ra. Quĩ hoạt động theo nguyên tắc: người sử dụng lao động phải đóng góp vào quỹ tín thác và không được huỷ ngang. Một người được uỷ thác độc lập sẽ quản lý quỹ tín thác và phải chi trả các quyền lợi từ quĩ khi có các sự kiện nhất định xảy ra, ví dụ như người lao động chết, thương tật hoặc nghỉ hưu. Nếu người sử dụng lao động bị phá sản hoặc mất khả năng thanh toán, số tiền của họ trong quỹ tín thác sẽ được dùng để chi trả các khiếu nại của các chủ nợ của người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động không được miễn giảm thuế cho phần đóng góp vào quỹ tín thác này cho đến khi số tiền trong quỹ được thực sự trả cho người lao động.

RADIO AND TELEVISION TRANSMITTING EQUIPM

RADIO AND TELEVISION TRANSMITTING EQUIPMENT, TRANSMISSION LINES, PIPELINES, TRAFFIC LIGHTS INSURANCE

Bảo hiểm thiết bị truyền hình và phát thanh, đường dây truyền tin, đường ống, đèn giao thông Bảo hiểm mọi rủi ro cho các thiết bị truyền tin, trừ các rủi ro chiến tranh, hao mòn tự nhiên, khuyết tật ngầm và rủi ro hạt nhân. Các tổn thất có tính chất hậu quả (tổn thất gián tiếp) cũng có thể được bảo hiểm bằng điều khoản bổ sung, ví dụ bảo hiểm mất doanh thu do hư hỏng đường truyền tin. Điều khoản bổ sung này có ý nghĩa rất quan trọng đối với một số ngành kinh doanh, chẳng hạn môi giới chứng khoán vì cần truyền các lệnh mua và bán.

RADIOACTIVE CONTAMINATION INSURANCE

Bảo hiểm nhiễm phóng xạ

Một loại hình bảo hiểm đường thuỷ nội địa theo đó người được bảo hiểm được bồi thường khi tài sản trong nhà của họ bị tổn thất do các vật liệu phòng xạ chứa hoặc sử dụng trong khu nhà gây ra.

Xem thêm MOTOR TRUCK CARGO RADIOACTIVE CONTAMINATION INSURANCE; SHIPPERS RADIOACTIVE CONTAMINATION INSURANCE.

RADIUM FLOATER

Xem RADIOACTIVE CONTAMINATION INSURANCE.

RADIX

Cơ số

Cơ sở để xây dựng Bảng tỷ lệ tử vong bắt đầu với một nhóm người lựa chọn ngẫu nhiên gồm những người đang sống ở độ tuổi sớm nhất mà số liệu thống kê có được về số người đang sống tại độ tuổi đó. Từ số liệu này, các tỷ lệ tử vong có thể được áp dụng để xây dựng cột “số người sống tại một lứa tuổi nhất định” và cột “số người chết tại một lứa tuổi nhất định” trong bảng tỷ lệ tử vong.

RAILROAD TRAVEL POLICY

Xem TRAVEL ACCIDENT INSURANCE.

RATE CARDS

Thẻ tính phí bảo hiểm

Thẻ thống kê do Phòng xác định phí bảo hiểm chuẩn bị; trong đó mô tả các chi tiết của tài sản được bảo hiểm và tỷ lệ phí bảo hiểm áp dụng tương ứng.

RATE CREDIT OR DEFICIENCY

Phí bảo hiểm nộp thừa hoặc thiếu

Các khoản đóng góp hàng năm vào quĩ hưu trí vượt quá hoặc nhỏ hơn so với (1) yêu cầu tối thiểu để trả trong tương lai cho người lao động những quyền lợi hiện đang được hưởng; và (2) các trách nhiệm bổ sung đối với những quyền lợi quá khứ được hưởng nhưng trước đó chưa đóng góp.

RATE FACTORS

Xem RATE MAKING

RATE MAKING

Định phí bảo hiểm Quá trình tính phí bảo hiểm sao cho phí bảo hiểm (1) đủ - đủ để chi trả các tổn thất có thể xảy ra theo dự đoán về tần suất và tính nghiêm trọng, tránh cho công ty bảo hiểm bị rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán; (2) hợp lý - công ty bảo hiểm không thể thu được lợi nhuận quá cao; và (3) bảo đảm công bằng và không phân biệt đối xử. Về lý thuyết, có thể nói rằng mỗi một người yêu cầu bảo hiểm phải đóng một mức phí bảo hiểm riêng phản ánh khả năng khác nhau về tổn thất, nhưng điều đó lại không thực tế. Thay vào đó, người ta phân nhóm các đối tượng yêu cầu bảo hiểm, mỗi nhóm có cùng một mức dự kiến về tổn thất. Việc nghiên cứu thống kê một số lượng lớn các đối tựơng có khả năng gặp rủi ro như nhau trong từng nhóm bảo hiểm cho phép dự đoán tổn thất có thể xảy ra sau khi đã có những điều chỉnh cần thiết theo tỷ lệ lạm phát và những số liệu thống kê bất thường. Các số liệu thống kê sau khi điều chỉnh được sử dụng để tính chi phí thuần tuý cho bảo hiểm, gọi là phí thuần, sau đó công ty bảo hiểm cộng thêm các phụ phí như hoa hồng đại lý, thuế phí bảo hiểm, chi phí quản lý, dự phòng dao động lớn, các chi phí khai thác và lợi nhuận định mức. Từ đó tính ra phí bảo hiểm khách hàng phải trả.

RATE MANUAL

Sổ tay hướng dẫn tính phí bảo hiểm

Một ấn phẩm liệt kê các mức phí bảo hiểm của từng sản phẩm do một công ty bảo hiểm bán ra, thường bao gồm cả các chỉ dẫn về khai thác bảo hiểm dùng cho đại lý. Sổ tay hướng dẫn phí bảo hiểm nhân thọ còn bao gồm cả những giá trị tối thiểu không thể tước bỏ (nonforfeiture values); và với các đơn bảo hiểm có chia lãi thì bao gồm cả tỷ lệ lãi chia.

RATE OF RETURN METHOD OF COST COMPARISON

Phương pháp so sánh chi phí để tính lãi suất đầu tư

Theo phương pháp này, tỷ lệ lãi đầu tư của nhân tố tiết kiệm của một đơn bảo hiểm nhân thọ được xác định theo các bước gồm: Xác định giá trị bảo vệ thuần tuý (dự kiến về tỷ lệ tử vong) Xác định số lãi chia được trả (nếu đó là đơn bảo hiểm chia lãi) Tách giá trị bảo vệ thuần tuý cộng với lãi chia ra khỏi phí bảo hiểm tính đủ trả cho đơn bảo hiểm.

                  Tỷ lệ lãi đầu tư bằng lãi suất của yếu tố tiết kiệm phải tích luỹ để bằng với giá trị giải ước của đơn bảo hiểm tại một thời điểm nhất định trong tương lai.

Xem thêm INTEREST ADJUSTED COST.

RATE, BLANKET AVERAGE

Tỷ lệ phí bảo hiểm bình quân chung

Tỷ lệ phí bảo hiểm được áp dụng khi hai hoặc nhiều toà nhà riêng biệt được bảo hiểm chung trong cùng một đơn bảo hiểm, và/hoặc khi hai hay nhiều tài sản riêng biệt được bảo hiểm chung trong cùng một đơn bảo hiểm.

RATED POLICY

Đơn bảo hiểm áp dụng mức phí bảo hiểm cao Đơn bảo hiểm do người yêu cầu bảo hiểm nhân thọ phải đóng mức phí bảo hiểm cao hơn mức tiêu chuẩn để phản ánh những hoàn cảnh đặc thù của người đó như bị tàn phế, nghề nghiệp hoặc sở thích đặc biệt, tiền sử bệnh tim hoặc làm nghề biểu diễn xiếc hoặc tham gia các môn nhào lộn trên không.

RATED UP

Xem RATED POLICY

Page:  1 2 3 4 5... Next »
Glossary 3.0 uses technologies including PHP and SQL

Kết nối để cập nhật tin mới nhất

Liên kết

www.webbaohiem.net