Home Thuật ngữ

Thuật ngữ bảo hiểm

There are 4451 entries in this glossary.
Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begins with Contains Exact term Sounds like
All | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Đ
Page:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Next »

N

Term Definition
N.M.A. War Exclusion

Điều khoản loại trừ rủi ro chiến tranh của Hiệp hội các nhà bảo hiểm phi hàng hải của Lloyd’s

Trong thị trường bảo hiểm, các rủi ro chiến tranh không được bảo hiểm đối với hàng hoá hoặc tài sản đang ở trên đất liền. Hiệp hội các nhà bảo hiểm phi hàng hải của Lloyd’s đã soạn thảo điều khoản loại trừ rủi ro chiến tranh và nội chiến tiêu chuẩn nhằm mục đích trên. Khi hàng hoá được bảo hiểm rủi ro chiến tranh trong quá trình vận chuyển bằng đường biển thì đơn bảo hiểm này phải chịu sự chi phối của Điều khoản về rủi ro chiến tranh đối với vận chuyển hàng hoá bằng đường biển.

NAIC: INFORMATION & PRIVACY PROTECTION M

Quy chế mẫu của NAIC (HIệp hội các nhà quản lý bảo hiểm quốc gia Mỹ) về bảo vệ đời tư và thông tin Quy chế mẫu về việc sử dụng thông tin thu thập được từ các giấy yêu cầu bảo hiểm. Quy chế này nghiêm cấm người bảo hiểm và đại lý bảo hiểm giả danh một người nào khác để thu thập thông tin về người yêu cầu bảo hiểm, trừ khi có lý do hợp lý là để điều tra hành vi phạm tội. Quy chế này cũng quy định rằng người bảo hiểm phải thông báo kịp thời việc tái tục bảo hiểm và về các đơn bảo hiểm khác của công ty. Quy định cách thức để Người bảo hiểm có thể thu thập thông tin về người có đơn bảo hiểm và việc sử dụng thông tin đó. Tất cả những người yêu cầu bảo hiểm được phép tiếp cận thông tin do Người bảo hiểm thu thập về họ và có quyền sửa lại cho đúng, nếu thấy sai và tìm hiểu lý do tại sao họ bị từ chối bảo hiểm.

NAIC: LIFE INSURANCE DISCLOSURE MODEL RE

Quy định mẫu của NAIC về việc công bố các chỉ số trong đơn bảo hiểm nhân thọ (Mỹ) Quy chế mẫu của NAIC, quy định rằng hai chỉ số giá trị điều chỉnh theo lãi suất phải được phản ánh trong mỗi đơn bảo hiểm nhân thọ cấp ra, đó là (1) chỉ số giá trị thanh toán ròng và (2) chỉ số chi phí hủy bỏ hợp đồng.

NAIC: LONG - TERM CARE INSURANCE MODEL

NAIC: LONG - TERM CARE INSURANCE MODEL ACT NATIONAL ASSOCIATION OF INSURANCE COMMISSIONERS

Quy chế mẫu của NAIC về bảo hiểm chăm sóc dài hạn (Mỹ)

Quy chế mẫu của NAIC đưa ra các tiêu chuẩn tối thiểu đối với các sản phẩm bảo hiểm phải tuân theo, nếu như các sản phẩm này được đánh giá đủ tiêu chuẩn theo định nghĩa của một đơn bảo hiểm chăm sóc dài hạn (LTC). Những tiêu chuẩn tối thiểu này bao gồm:

  1. Đơn bảo hiểm phải là hợp đồng đảm bảo tái tục,
  2. Một số bệnh tật cụ thể không được loại trừ khỏi phạm vi bảo hiểm,3. Phải cung cấp cho người được bảo hiểm bản tóm tắt các điều kiện của đơn bảo hiểm,4. Thời gian tự do xem xét (cân nhắc) phải ghi rõ trong đơn bảo hiểm, trong thời gian này, người có đơn bảo hiểm có thể hủy bỏ đơn bảo hiểm vì bất kỳ lý do gì và nhận lại đầy đủ khoản phí bảo hiểm đã đóng5. Đặc biệt quan trọng là khoản tiền trợ cấp cùng trả cho việc chăm sóc của giám hộ và chăm sóc y tế lành nghề phải được quy định trong đơn bảo hiểm
NAIC: MODEL ACT FOR LIFE AND HEALTH INSU

NAIC: MODEL ACT FOR LIFE AND HEALTH INSURANCE POLICY LANGUAGE SIMPLIFICATION NATIONAL ASSOCIATION OF INSURANCE COMMISSIONERS

Quy chế mẫu của NAIC về đơn giản hóa ngôn ngữ trong đơn bảo hiểm y tế và bảo hiểm nhân thọ (Mỹ) Quy chế mẫu của NAIC quy định rằng đơn bảo hiểm phải thể hiện bằng ngôn ngữ đáp ứng được yêu cầu trắc nghiệm mức độ dễ đọc (thường là phép trắc nghiệm độ dễ đọc Flesch, sử dụng phương pháp tiếp cận bằng công thức để xác định mức độ dễ đọc), chữ in sử dụng phải tuân theo cỡ chữ tối thiểu, phải có cả mục lục và bảng tra cứu.

Page:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Next »
All | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Đ

www.webbaohiem.net
Web bảo hiểm | Tin tức bảo hiểm | thị trường bảo hiểm | diễn đàn bảo hiểm