Home Thuật ngữ

Thuật ngữ bảo hiểm

There are 4451 entries in this glossary.
Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begins with Contains Exact term Sounds like
All | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Đ
Page:  1 2 3 Next »

K

Term Definition
KEETON - O'connell AUTOMOBILE INSURANCE

Chương trình bảo hiểm ô tô KEETON - O'CONNELL

Là loại hình bảo hiểm ô tô không xác định được lỗi do hai giáo sư luật học là Robert Keeton và Jeffrey O'connell phát triển. Tiền đề cơ bản của loại hình bảo hiểm này là đối với nhiều tai nạn, người ta không thể quy lỗi theo yêu cầu của một hệ thống pháp luật vi phạm dân sự. Theo cách này, mỗi cá nhân có thể được công ty bảo hiểm của mình bồi thường mà không cần phải chứng minh lỗi thuộc về bất kỳ ai.

KENNEY RATIO

Tỷ lệ KENNEY

Là đề suất của ông Robert Kenney, một nhà nghiên cứu bảo hiểm. Theo đó, để duy trì khả năng thanh toán của một công ty bảo hiểm tài sản và trách nhiệm, thì phí bảo hiểm thực thu không được vượt quá hai lần vốn và số dư của công ty. Thước đo có tính chất lịch sử này được các nhà điều hành sử dụng nhằm xác định năng lực bảo hiểm của công ty bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm để chi trả các khoản tiền bồi thường khiếu nại, trong khi vẫn duy trì khả năng thanh toán của mình.

KEOGH PLAN (HR - 10)

Chương trình KEOGH (HR - 10- Mỹ) Là đạo luật lần đầu tiên được thông qua vào năm 1962 cho phép cá nhân tự chủ được thiết lập chương trình hưu trí riêng của mình. Các cá nhân này có thể thực hiện khoản đóng góp tự nguyện không khấu trừ và đóng góp có khấu trừ thuế trong giới hạn tối đa 25% thu nhập thu được cho tới 30.000USD đối với chương trình đóng góp xác định sau khi trừ khoản đóng góp theo chương trình Keogh. Khoản này tương đương với tỷ lệ 20% thu nhập thu được trước khi đóng góp theo chương trình Keogh.

KEY EMPLOYEE (KEY PERSON)

Nhân viên (người) chủ chốt

Là các cá nhân có năng lực đặc biệt đóng vai trò quan trọng đối với sự thành công liên tục của một doanh nghiệp. Ví dụ, cá nhân này có thể có kiến thức kỹ thuật cần thiết để nghiên cứu và phát triển các sản phẩm, giúp công ty có được lợi thế lớn trong lĩnh vực hoạt động của mình. Nếu cá nhân then chốt bị chết hoặc bị thương tật có thể gây bất lợi lớn tới hoạt động của công ty. Xem thêm Benefits of Business Life and Health Insurance (Key Person Insurance).

KEY EMPLOYEE INSURANCE

Xem Business Life and Health Insurance (Key Person insurance).

Page:  1 2 3 Next »
All | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Đ

www.webbaohiem.net
Web bảo hiểm | Tin tức bảo hiểm | thị trường bảo hiểm | diễn đàn bảo hiểm