Thuật ngữ bảo hiểm

There are 4440 entries in this glossary.
Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begins with Contains Exact term Sounds like
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Đ
Term Definition
KEETON - O'connell AUTOMOBILE INSURANCE

Chương trình bảo hiểm ô tô KEETON - O'CONNELL

Là loại hình bảo hiểm ô tô không xác định được lỗi do hai giáo sư luật học là Robert Keeton và Jeffrey O'connell phát triển. Tiền đề cơ bản của loại hình bảo hiểm này là đối với nhiều tai nạn, người ta không thể quy lỗi theo yêu cầu của một hệ thống pháp luật vi phạm dân sự. Theo cách này, mỗi cá nhân có thể được công ty bảo hiểm của mình bồi thường mà không cần phải chứng minh lỗi thuộc về bất kỳ ai.

KENNEY RATIO

Tỷ lệ KENNEY

Là đề suất của ông Robert Kenney, một nhà nghiên cứu bảo hiểm. Theo đó, để duy trì khả năng thanh toán của một công ty bảo hiểm tài sản và trách nhiệm, thì phí bảo hiểm thực thu không được vượt quá hai lần vốn và số dư của công ty. Thước đo có tính chất lịch sử này được các nhà điều hành sử dụng nhằm xác định năng lực bảo hiểm của công ty bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm để chi trả các khoản tiền bồi thường khiếu nại, trong khi vẫn duy trì khả năng thanh toán của mình.

KEOGH PLAN (HR - 10)

Chương trình KEOGH (HR - 10- Mỹ) Là đạo luật lần đầu tiên được thông qua vào năm 1962 cho phép cá nhân tự chủ được thiết lập chương trình hưu trí riêng của mình. Các cá nhân này có thể thực hiện khoản đóng góp tự nguyện không khấu trừ và đóng góp có khấu trừ thuế trong giới hạn tối đa 25% thu nhập thu được cho tới 30.000USD đối với chương trình đóng góp xác định sau khi trừ khoản đóng góp theo chương trình Keogh. Khoản này tương đương với tỷ lệ 20% thu nhập thu được trước khi đóng góp theo chương trình Keogh.

KEY EMPLOYEE (KEY PERSON)

Nhân viên (người) chủ chốt

Là các cá nhân có năng lực đặc biệt đóng vai trò quan trọng đối với sự thành công liên tục của một doanh nghiệp. Ví dụ, cá nhân này có thể có kiến thức kỹ thuật cần thiết để nghiên cứu và phát triển các sản phẩm, giúp công ty có được lợi thế lớn trong lĩnh vực hoạt động của mình. Nếu cá nhân then chốt bị chết hoặc bị thương tật có thể gây bất lợi lớn tới hoạt động của công ty. Xem thêm Benefits of Business Life and Health Insurance (Key Person Insurance).

KEY EMPLOYEE INSURANCE

Xem Business Life and Health Insurance (Key Person insurance).

KEY EMPLOYEES, INSURANCE PLANS FOR

Chương trình bảo hiểm những nhân viên chủ chốt

Là các chương trình bảo hiểm nhân thọ không đủ điều kiện ưu đãi thuế tiêu biểu cho những nhân viên chủ chốt bao gồm :

  1. Bảo hiểm nhân thọ trọn đời- Permanent Life Insurance: Lãi chia (bảo tức) thu được từ đơn bảo hiểm được sử dụng để nộp thuế thu nhập của người lao động chủ chốt. Khoản thuế thu nhập này phát sinh do người sử dụng lao động trả phí bảo hiểm cho đơn bảo hiểm trọn đời. Theo quy định về thuế, phí bảo hiểm được người chủ lao động trả phải tính thuế như là một khoản thu nhập thêm đối với người lao động. Theo các đơn bảo hiểm trọn đời ưu việt hơn, sau khi đơn bảo hiểm có hiệu lực một vài năm, lãi chia sẽ vượt quá số phí chịu thuế đối với người lao động. ưu điểm của đơn bảo hiểm trọn đời này đối với người lao động then chốt bao gồm bảo hiểm nhân thọ trọn đời, giá trị giải ước tăng dần, làm tăng sự lựa chọn lãi chia (bảo tức) của người thụ hưởng và quyền sở hữu đơn bảo hiểm.

  2. Bảo hiểm sinh mạng có thời hạn- Term Life Insurance: Phí bảo hiểm do người sử dụng lao động trả được coi là thu nhập chịu thuế đối với người lao động. Người lao động lựa chọn người thụ hưởng và người sở hữu đơn bảo hiểm. Đơn bảo hiểm có thể sẽ không có hiệu lực sau khi người lao động nghỉ hưu vì các khoản phí bảo hiểm tiếp tục tăng về chi phí và bị cấm.

  3. Bảo hiểm nhân thọ chia xẻ phí bảo hiểm- Split Dollar Life Insurance: Là bảo hiểm nhân thọ dài hạn được mua để bảo hiểm sinh mạng của người lao động. Khoản phí bảo hiểm được chia xẻ giữa người lao động và người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động có quyền lợi tương ứng về giá trị giải ước của đơn bảo hiểm trong phạm vi số phí họ đã trả. Người lao động có quyền lợi tương ứng trong giá trị giải ước của đơn bảo hiểm trong phạm vi giá trị giải ước vượt quá số phí bảo hiểm do người sử dụng lao động đã trả. Theo các đơn bảo hiểm trọn đời ưu việt hơn, giá trị giải ước sẽ tích luỹ được một số tiền đáng kể, sau đó người sử dụng lao động có thể rút từ giá trị giải ước một số tiền tương đương với số phí bảo hiểm mà họ đã đóng. Vào lúc này, chương trình chia xẻ phí bảo hiểm được coi như là chấm dứt và người lao động có quyền sở hữu duy nhất đối với đơn bảo hiểm. Giá trị giải ước còn lại sẽ đủ để người lao động không phải đóng một khoản thanh toán phí bảo hiểm nào nữa, để duy trì hiệu lực của đơn bảo hiểm.

  4. Chương trình tiếp tục trả lương- Salary Continuation Plan: Người sử dụng lao động thường mua bảo hiểm nhân thọ trọn đời cho sinh mạng của người lao động. Người sử dụng lao động là người thụ hưởng của đơn bảo hiểm và là người sở hữu đơn bảo hiểm đó. Nếu người lao động chết trước khi nhận được tất cả các khoản trợ cấp hưu trí bổ sung đã cam kết, người sử dụng lao động sẽ trả những trợ cấp hưu trí bổ sung còn lại cho người thụ hưởng của người lao động đã qua đời. Nguồn để thanh toán được lấy từ số tiền bảo hiểm nhân thọ.

  5. Chương trình bảo hiểm nhân thọ chỉ trả trợ cấp tử vong- Death Benefit Only Insurance Plan: Người sử dụng lao động thường mua bảo hiểm nhân thọ trọn đời cho sinh mạng của người lao động. Người sử dụng lao động là người thụ hưởng của đơn bảo hiểm và là người sở hữu đơn bảo hiểm. Các khoản phí bảo hiểm người sử dụng lao động trả, được coi là thu nhập chịu thuế liên bang đối với người lao động. Khi người lao động chết, người sử dụng lao động sẽ sử dụng số tiền bảo hiểm nhận được để trả trợ cấp tử vong trong một số năm cho người thụ hưởng của người lao động đó. Số tiền bảo hiểm nhân thọ người sử dụng lao động nhận được không phải đóng thuế. Tuy nhiên khoản thanh toán trợ cấp tử vong cho người thụ hưởng của người lao động là khoản thu nhập phải chịu đánh thuế. Chương trình này cũng có thể được sử dụng để bổ sung cho chương trình hưu trí của người lao động khi nghỉ hưu.

KEY PERSON INSURANCE

Xem Benefit of Business and Health Insurance (Key Person Insurance).

KEY PERSON LIFE AND HEALTH INSURANCE

Xem Benefits of Business Life and Health Insurance (Key Person Insurance); Business Life and Health Insurance.

Keynesian Economics

Học thuyết kinh tế của Keynes

Là học thuyết mang tên nhà kinh tế người Anh John Maynard Keynes, về sự tiêu dùng hiện tại với chi phí tiết kiệm. Học thuyết này có ý nghĩa quan trọng đối với các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và những khoản trợ cấp niên kim vì việc mua của họ đòi hỏi phải hy sinh chi tiêu hiện tại nhằm mục đích tiết kiệm và an toàn tài chính trong tương lai. Xem thêm Annuity; Savings Element, Life insurance.

KIDNAP INSURANCE

Bảo hiểm bắt cóc Là bảo hiểm trong trường hợp một người lao động bị bắt cóc ở cơ sở kinh doanh của một doanh nghiệp được bảo hiểm và bị ép buộc quay trở lại để giúp đỡ kẻ tội phạm trong một vụ trộm.

KNOCK-FOR-KNOCK AGREEMENT

Thoả thuận gánh chịu cho nhau

Là thoả thuận giữa hai hoặc nhiều công ty bảo hiểm theo đó các bên tham gia thoả thuận từ bỏ quyền thế quyền đòi bên khác. Hầu hết các thoả thuận như thế đến nay không còn được áp dụng. Xem thêm Intercompany Arbitration.

Known Loss

Tổn thất đã biết

Tổn thất mà Người được bảo hiểm và/hoặc Người bảo hiểm đã biết khi ký kết bảo hiểm. Bảo hiểm hiểm hàng hoá được thực hiện trên cơ sở tổn thất hay không tổn thất, theo đó Người bảo hiểm đồng ý bảo hiểm các tổn thất xảy ra trước khi chấp nhận bảo hiểm, nếu rủi ro đó đã bắt đầu, với điều kiện Người được bảo hiểm không biết có tổn thất vào thời điểm đó. Nếu Người được bảo hiểm đã biết có tổn thất đó, phải thông báo thông tin này cho Người bảo hiểm hoặc nếu không sẽ bị coi là không khai báo thông tin quan trọng. Trong một số trường hợp, người bảo hiểm biết đã xảy ra tai nạn đối với tàu chuyên chở hàng hoá được yêu cầu bảo hiểm. Người bảo hiểm khi đó có thể đưa ra cam kết là không bảo hiểm tổn thất đã biết.

Glossary 3.0 uses technologies including PHP and SQL

Kết nối để cập nhật tin mới nhất

Liên kết

www.webbaohiem.net