Home Thuật ngữ

Thuật ngữ bảo hiểm

There are 4451 entries in this glossary.
Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begins with Contains Exact term Sounds like
All | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Đ
Page:  1 2 3 4 5 6 7 Next »

J

Term Definition
J. Form

Mẫu đơn bảo hiểm J. Mẫu đơn bảo hiểm thông thường không quy định rõ các hiểm hoạ, nhưng lại có điều khoản loại trừ rủi ro chiến tranh và nội chiến. Mẫu này có thể được sử dụng trên thị trường hàng hải để bảo hiểm cho hàng hoá trong quá trình vận chuyển khi không có những hiểm hoạ của biển.

JACKET

Bìa ngoài Là bìa bọc ngoài một đơn bảo hiểm, trong nhiều trường hợp bìa này liệt kê các điều khoản chung cho một số loại đơn bảo hiểm.

Jason Clause

Điều khoản Jason Điều khoản này có trong các hợp đồng chuyên chở, quy định các tranh chấp có thể được xử theo Luật Mỹ. Theo Luật Harter 1893 (Luật chuyên chở hàng hải của Mỹ) chủ tàu không có trách nhiệm đối với những sai sót trong hành thủy hay quản lý với điều kiện là chủ tàu đã thực hiện mẫn cán hợp lý để làm cho tàu có đủ khả năng đi biển. Tuy nhiên, chủ tàu không thể đòi chủ hàng phải đóng góp chi phí hoặc hy sinh tổn thất chung do hậu quả của lỗi hành thủy hoặc lỗi quản lý gây ra. Do đó, Người chuyên chở đã đưa một điều khoản vào hợp đồng chuyên chở, theo đó chủ hàng đồng ý trả các khoản đóng góp này. Vụ án tàu Jason năm 1912 đã chứng minh hiệu lực của điều khoản này, và điều khoản hiện nay, gọi là Điều khoản Jason Mới (the New Jason Clause), quy định các chi phí hoặc hy sinh tổn thất chung không phải là hậu quả của việc thiếu mẫn cán hợp lý của chủ tàu, chủ hàng mới phải chịu trách nhiệm đối với các khoản đóng góp tổn thất chung.

Jettison

Vứt khỏi tàu

Việc vứt tài sản khỏi tàu để làm nhẹ tàu khi có hiểm hoạ. Điều này có thể áp dụng đối với hàng hóa hoặc một bộ phận của tàu, nhưng trên thực tế chủ yếu áp dụng cho hàng hoá. Trong trường hợp tài sản được hy sinh để cứu vãn một hành trình hàng hải chung, tài sản đó được tính trong tổn thất chung và được gọi là hy sinh tổn thất chung. Việc vứt hàng hoá trên boong được chuyên chở không theo tập quán thương mại thông thường không được tính trong tổn thất chung. Trong trường hợp Người bảo hiểm đã đồng ý để các hàng hoá đó được chuyên chở trên boong, rủi ro vứt hàng hoá là một hiểm hoạ được bảo hiểm trong đơn bảo hiểm, Người bảo hiểm phải chịu trách nhiệm đối với tổn thất của hàng hoá do vứt hàng hoá khỏi tàu, dù Người bảo hiểm có thể không đòi bồi thường tổn thất của mình trong tổn thất chung đó. Nếu tài sản bị vứt bỏ được bồi thường, tuỳ từng trường hợp, Người bảo hiểm hay Người chủ tài sản đó được quyền đòi bồi thường Người cứu hộ tài sản được thu hồi; nhưng có thể Người đòi bồi thường sẽ có trách nhiệm thanh toán mọi chi phí cứu hộ tài sản đó.

Jetty Clause

Điều khoản Jetty.

Đôi khi có thể tìm thấy điều khoản này trong các đơn bảo hiểm mặt hàng bột, ngũ cốc và các hàng hoá tương tự, khi quyền lợi được xếp vào kho dỡ hàng trên bờ, sau khi dỡ hàng xong, để chờ chuyên chở tiếp tới địa điểm đến cuối cùng. Việc bảo hiểm sẽ tiếp tục có hiệu lực theo Điều khoản chuyên chở, nhưng Điều khoản Jetty lại quy định cần phải tiến hành giám định hàng hoá trong kho dỡ hàng trên bờ và Người bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào do trộm cắp, ăn cắp vặt hoặc thiếu hụt xảy ra sau khi giám định. Điều khoản này cũng có thể bao gồm cả quy định giới hạn phạm vi bảo hiểm chỉ đối với rủi ro cháy sau khi di chuyển hàng hoá từ kho dỡ hàng trên bờ. Người được bảo hiểm phải thông báo cho Đại lý Lloyd's ở cảng dỡ hàng, để họ giám sát khi hàng hoá được dỡ từ sà lan và trong khi bốc hàng sau đó.

Page:  1 2 3 4 5 6 7 Next »
All | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Đ

www.webbaohiem.net
Web bảo hiểm | Tin tức bảo hiểm | thị trường bảo hiểm | diễn đàn bảo hiểm