Home Thuật ngữ

Thuật ngữ bảo hiểm

There are 4451 entries in this glossary.
Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begins with Contains Exact term Sounds like
All | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Đ
Page:  « Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next »

G

Term Definition
grOUP contract

Xem GROUP INSURANCE

grOUP cREDIT INSURANCE

Bảo hiểm tín dụng theo nhóm

Loại hình bảo hiểm các khoản tín dụng chưa trả nhằm bồi thường cho người cấp tín dụng trong trường hợp người vay nợ chết. Nếu một con nợ chết trước khi trả hết nợ, đơn bảo hiểm này sẽ trả những khoản nợ còn lại cho chủ nợ. Hợp đồng bảo hiểm này bảo hiểm toàn bộ một nhóm các con nợ, không bảo hiểm riêng lẻ cho từng con nợ.

grOUP cREDITor INSURANCE

Xem CREDIT LIFE INSURANCE (CREDITOR LIFE INSURANCE); GROUP CREDIT INSURANCE.

grOUP DEFERRED ANNUITY

Niên kim trả sau theo nhóm Hợp đồng bảo hiểm trợ cấp hưu trí trong đó toàn bộ một nhóm người lao động được bảo hiểm và khác với hợp đồng bảo hiểm niên kim đơn lẻ cho từng người lao động. Mỗi một khoản phí bảo hiểm sẽ thanh toán phần tăng lên của một niên kim đóng đủ phí; do vậy hợp đồng bảo hiểm niên kim trả sau theo nhóm thực chất bao gồm nhiều hợp đồng niên kim đóng phí bảo hiểm một lần được chi trả. Các hợp đồng niên kim đã đóng đủ phí bảo hiểm một lần, sẽ đảm bảo rằng mỗi người lao động sẽ được nhận thu nhập hưu trí khi người lao động đó về hưu, dù người sử dụng lao động có còn hoạt động kinh doanh hay không.

grOUP DISABILITY INSURANCE

Bảo hiểm thương tật theo nhóm

Bảo hiểm cho một nhóm người lao động, theo đó, mỗi thành viên trong nhóm sẽ nhận được một khoản trợ cấp thu nhập hàng tháng do thương tật trong phạm vi số tiền tối đa, nếu thành viên đó không thực hiện được công việc của mình một cách bình thường do ốm đau hay tai nạn. Các khoản trợ cấp thường được giới hạn trong một khoảng thời gian định trước và số tiền trợ cấp tối đa trong một tháng thông thường không vượt quá 50 đến 60% các khoản thu nhập được hưởng trước khi bị thương tật hoặc vượt quá số tiền cố định (áp dụng theo số tiền nào nhỏ hơn).

Page:  « Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next »
All | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Đ

www.webbaohiem.net
Web bảo hiểm | Tin tức bảo hiểm | thị trường bảo hiểm | diễn đàn bảo hiểm