Thuật ngữ bảo hiểm

There are 4440 entries in this glossary.
Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begins with Contains Exact term Sounds like
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Đ
Page:  1 2 3 4 5... Next »
Term Definition
G.I. INSURANCE

Xem GOVERNMENT LIFE INSURANCE.

GAMBLING

Cá cược

Một hình thức làm tăng rủi ro, ngược với bảo hiểm là một phương thức làm giảm hoặc thủ tiêu rủi ro. Đây là một hình thức rủi ro đầu cơ.

GARAGE INSURANCE

Bảo hiểm trách nhiệm chủ gara

Loại hình bảo hiểm thương tổn thân thể, phá huỷ hoặc thiệt hại tài sản phát sinh từ hoạt động của gara đã được người chủ gara tham gia bảo hiểm hoặc đại diện của chủ gara phải chịu trách nhiệm pháp lý. Ví dụ: Việc sửa chữa ẩu phanh ôtô của khách hàng làm bị thương người lái xe do phanh không ăn. Chủ gara có nguy cơ bị kiện ra toà vì 3 loại thiệt hại có thể xảy ra: tiền bồi thường đặc biệt, thông thường và cảnh cáo.

GENERAL ADJUSTMENT BUREAU (GAB)

Cơ quan chuyên tính toán tổn thất (GAB)

Một tổ chức quốc gia được các công ty bảo hiểm tài sản bảo trợ. Văn phòng này phục vụ cho các công ty không có chuyên gia tính toán tổn thất.

GENERAL AGENCY SYSTEM

Hệ thống tổng đại lý

Mạng lưới phân phối có sử dụng các Tổng đại lý, không sử dụng các văn phòng chi nhánh để bán bảo hiểm nhân thọ và sức khoẻ. Xem thêm GENERAL AGENT (GA).

GENERAL AGENT (GA)

Tổng đại lý

Người chịu trách nhiệm về hoạt động của đại lý bảo hiểm tại một khu vực nhất định, bao gồm các hoạt động bán bảo hiểm nhân thọ và sức khoẻ, theo dõi và quản lý các hợp đồng đã phát hành, tuyển chọn và đào tạo đại lý và trợ giúp về hành chính. Các Tổng đại lý được trả thù lao bằng hoa hồng và thường phải tự thanh toán toàn bộ chi phí quản lý của mình.

GENERAL AGENTS AND MANAGERS CONFERENCE (

Hội nghị các Tổng đại lý và quản lý ( GAMC) Hội này trực thuộc Hiệp hội các nhà bảo hiểm nhân thọ quốc gia (NALU).Mục đích của Hiệp hội là tìm kiếm những giải pháp để giải quyết những vấn đề quản lý chung. GAMC là một diễn đàn để trao đổi ý kiến và trao giải thưởng cho những thành viên có thành tích suất sắc.

GENERAL AVERAGE

Tổn thất chung

Những chi phí và tiền bồi thường do thiệt hại về tàu và hàng và/hoặc do thực hiện hành động trực tiếp nhằm đề phòng và hạn chế tổn thất đối với tàu và hàng. Những chi phí và thiệt hại này được các bên có quyền lợi về hàng và tàu trả tương xứng với giá trị của các bên bị hiểm hoạ chung đe doạ. Trái ngược với tổn thất riêng.

General Average in Full Clause

Điều khoản trả đủ tổn thất chung Khi có hành động tổn thất chung do hậu quả của một hiểm hoạ được bảo hiểm, Người bảo hiểm phải chịu trách nhiệm đóng góp cho phần tổn thất do hành động tổn thất chung gây ra, để bồi thường cho quyền lợi được bảo hiểm. Tuy nhiên, khi giá trị đóng góp của quyền lợi được bảo hiểm lớn hơn giá trị được bảo hiểm của quyền lợi đó, sau khi trừ đi phần bồi thường tổn thất riêng, trách nhiệm của Người bảo hiểm cũng được giảm đi theo cùng tỷ lệ, Người bảo hiểm chỉ chịu trách nhiệm về khoản đóng góp theo tỷ lệ giữa giá trị bảo hiểm thực tế và giá trị đã đóng góp. Một số chủ hàng muốn người bảo hiểm trả đầy đủ khoản tiền đóng góp tổn thất chung, dù phải đóng phí bảo hiểm cao hơn. Vì vậy, trong trường hợp đó, Người bảo hiểm có thể đồng ý đưa thêm vào đơn bảo hiểm Điều khoản trả đủ tổn thất chung qui định trách nhiệm của Người bảo hiểm phải đóng góp tổn thất chung đầy đủ, không cần xem xét đến giá trị đóng góp.Trên thị trường không có điều khoản tiêu chuẩn nào của Hiệp hội bảo hiểm London, vì vậy các bên phải tự soạn thảo nội dung của điều khoản này. Cần lưu ý không làm ảnh hưởng đến các quy định trong điều khoản Tổn thất chung về hàng hoá, loại trừ sự đóng góp tổn thất chung khi hành động tổn thất chung là hậu quả của một hiểm hoạ bị loại trừ theo các điều khoản bảo hiểm hàng hoá. Nội dung của điều khoản này nên trình bày đơn giản bằng cách quy định Để được bồi thường các khoản đóng góp tổn thất chung hoặc các chi phí cứu hộ, hàng hoá sẽ coi như được bảo hiểm theo giá trị đóng góp đầy đủ dùng để xác định số tiền đóng góp.

General Average - Definition

Định nghĩa về Tổn thất chung Tổn thất chung được định nghĩa trong điều 66 (2) của Luật bảo hiểm hàng hải 1906. Tổn thất chung cũng được định nghĩa trong Điều khoản A của Quy tắc York - Antwerp 1974 như sau: Sẽ có hành động tổn thất chung khi, và chỉ khi thực hiện hay phải gánh chịu bất kỳ sự hy sinh hoặc chi phí bất thường nào một cách có chủ ý và hợp lý vì sự an toàn chung, để bảo vệ tài sản tránh khỏi hiểm hoạ trong một hành trình hàng hải thông thường.

General Average Adjustment

Tính toán tổn thất chung

Khi đã có hành động tổn thất chung, nghĩa vụ của chủ tàu là phải thu xếp để lập bản tính toán tổn thất chung. Chủ tàu sẽ lựa chọn chuyên viên tính toán tổn thất chung và cùng lập quỹ uỷ thác thu từ các bên có quyền lợi trên tàu. Do tính chất phức tạp, chuyên viên tính toán thường phải mất một vài năm để hoàn thành việc lập bản tính toán tổn thất chung.

General Average Deposit

Ký quĩ tổn thất chung. Khi có hành động tổn thất chung, chủ tàu có trách nhiệm thu các khoản đóng góp của các bên liên quan. Để thực hiện điều này, chủ tàu có quyền cầm giữ hàng hoá và chỉ giao hàng cho Người nhận hàng khi người này đóng một khoản tiền ký quĩ cho khoản đóng góp sau này. Số tiền ký quỹ sẽ được tính trên cơ sở khoản đóng góp ước tính và giấy biên nhận ký quĩ sẽ chỉ được cấp khi đã nộp tiền vào quĩ. Người bảo hiểm không bắt buộc phải hoàn trả số tiền kỹ quĩ cho Người được bảo hiểm. Thậm chí, Người bảo hiểm có thể chờ đến khi có bản tính toán tổn thất chung chính thức để trả số tiền đóng góp. Xem thêm General Average Guarantee; General Average Deposit Receipt.

General Average Deposit Receipt

Giấy biên nhận ký quĩ tổn thất chung

Khi đóng cho chủ tàu tiền ký quĩ tổn thất chung, sẽ được cấp một giấy biên nhận ký quĩ có ghi các chi tiết về quyền lợi và số tiền phải đóng góp. Chỉ người có giấy biên nhận ký quỹ mới được hoàn trả tiền đặt cọc.

General Average Disbursements

Chi phí điều hành về tổn thất chung. Chi phí liên quan đến tổn thất chung do chủ tàu gánh chịu. Vì chủ tàu không thể đòi chi phí tổn thất chung, nếu tài sản cứu vớt được bằng chi phí này lại bị tổn thất toàn bộ trước khi tới địa điểm đến, nên chủ tàu có quyền lợi có thể được bảo hiểm về chi phí đó. Thoả thuận về tổn thất chung có thể cho phép chủ tàu rút tiền trong quĩ tổn thất chung để trang trải các chi phí này, không cần chờ đến khi có bản tính toán tổn thất chung chính thức.

General Average Essentials

Những điểm đặc trưng của tổn thất chung

  1. Toàn bộ hành trình hàng hải phải bị hiểm hoạ đe doạ.

  2. Hiểm hoạ phải có thật và rõ ràng.

  3. Hành động phải có chủ ý và tự nguyện.

  4. Hành động phải hợp lý và thận trọng

  5. Hành động phải nhằm để bảo vệ toàn bộ các quyền lợi trong hành trình hàng hải khỏi bị tổn thất toàn bộ.

  6. Hy sinh hay chi phí phải có tính chất bất thường.

  7. Chỉ những tổn thất do hậu quả trực tiếp của hành động này mới được coi là tổn thất chung.

Page:  1 2 3 4 5... Next »
Glossary 3.0 uses technologies including PHP and SQL

Kết nối để cập nhật tin mới nhất

Liên kết

www.webbaohiem.net