Thuật ngữ bảo hiểm

There are 4440 entries in this glossary.
Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begins with Contains Exact term Sounds like
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Đ
Page:  « Prev ... 4 5 6 7 8... Next »
Term Definition
DEMOLITION INSURANCE

Bảo hiểm chi phí dỡ bỏ

Loại bảo hiểm bồi thường cho người được bảo hiểm các chi phí dỡ bỏ toà nhà bị thiệt hại vì rủi ro như cháy, theo yêu cầu quy hoạch vùng và/hoặc luật xây dựng bắt buộc phải dỡ bỏ toà nhà đó, tuy nhiên không vượt quá giới hạn trách nhiệm của đơn bảo hiểm.

DEMUTUALIZATION (STOCKING A MUTUAL)

Phi tương hỗ hoá (cổ phần hoá công ty bảo hiểm tương hỗ)

Việc chuyển đổi hình thức sở hữu từ công ty bảo hiểm tương hỗ thành công ty bảo hiểm cổ phần. Đầu những năm 80, nhiều công ty bảo hiểm tương hỗ lớn quan tâm tới việc phi tương hỗ hoá các công ty bảo hiểm nhân thọ, vì họ nhận thấy họ cần có các nguồn vốn mới để cạnh tranh trong cuộc cách mạng dịch vụ tài chính.

DENTAL EXPENSE INSURANCE

Bảo hiểm chi phí chữa răng

Loại hình bảo hiểm thường áp dụng theo hình thức của chương trình bảo hiểm sức khoẻ toàn diện, trong đó yêu cầu tự bảo hiểm từ 70% đến 80% và quy định giới hạn số tiền bảo hiểm hàng năm cho mỗi người. Trong nhiều trường hợp, không áp dụng mức miễn thường đối với các đợt kiểm tra phòng bệnh răng miệng hàng năm. Việc phẫu thuật chỉnh hình thường được bảo hiểm riêng.

DENTAL INSURANCE

Bảo hiểm răng Bảo hiểm các dịch vụ khám chữa răng trong các đơn bảo hiểm cá nhân và tập thể.

Denting

Móp bẹp Rủi ro chủ yếu tác động đến các sản phẩm bằng kim loại rỗng. Thông thường, người ta chỉ bảo hiểm rủi ro này với điều kiện đóng thêm phí.

DEPARTMENT STORE INSURANCE FLOATER

Bảo hiểm tài sản di động của cửa hàng bách hoá

Bảo hiểm các hạng mục tài sản chở đi giao cho khách hàng. Các phương tiện vận chuyển được bảo hiểm bao gồm các phương tiện chuyên chở thông thường như máy bay, xe lửa, xe tải, phương tiện phát chuyển nhanh và các phương tiện khác, cũng như các xe chở hàng của cửa hàng bách hoá và các xe giao hàng khác. Có thể bảo hiểm trên cơ sở mọi rủi ro (loại trừ các rủi ro như chiến tranh và năng lượng hạt nhân) và áp dụng hình thức bảo hiểm chung nghĩa là tất cả các địa điểm giao hàng đều được bảo hiểm.

DEPENDENT

Người sống phụ thuộc

Một người phụ thuộc vào sự hỗ trợ kinh tế của người khác. Những người có thể được bảo hiểm bao gồm: (1) vợ (chồng) hợp pháp của người được bảo hiểm (2) con cái chưa lập gia đình dưới độ tuổi quy định, sống phụ thuộc vào sự hỗ trợ của người được bảo hiểm (trong các chương trình bảo hiểm khác nhau, yêu cầu về độ tuổi cũng khác nhau) (3) con cái chưa lập gia đình ở giữa độ tuổi của người sống phụ thuộc vào sự hỗ trợ của người được bảo hiểm và độ tuổi sinh viên của các trường đại học (yêu cầu về tuổi cũng khác nhau). Mỗi đứa trẻ sống phụ thuộc chỉ có thể được bảo hiểm theo một chương trình bảo hiểm của người lao động. Ví dụ: nếu chồng hoặc vợ đều là những người được bảo hiểm của hai công ty khác nhau, để tránh chi trả trùng lắp, một chương trình sẽ được xác định là chương trình chính và một chương trình sẽ là chương trình phụ. ở một số nước, chương trình bảo hiểm của người bố là chương trình bảo hiểm chính, ở các nước khác áp dụng nguyên tắc ngày sinh. Bố hoặc mẹ, ai có ngày sinh sớm hơn thì chương trình bảo hiểm của người đó sẽ là chương trình chính.

DEPENDENT ADMINISTRATION COVERAGE

Xem DEPENDENT; DEPENDENT COVERAGE.

DEPENDENT CARE ACCOUNT

Tài khoản chăm sóc người sống phụ thuộc Một loại hình của tài khoản chi tiêu linh hoạt (FLEXIBLE SPENDING ACCOUNT). Xem thêm FLEXIBLE SPENDING ACCOUNT HEALTH CARE / DEPENDENT CARE EXPENSES.

DEPENDENT CARE FLEXIBLE SPENDING ACCOUNT

Tài khoản chi tiêu linh hoạt cho việc chăm sóc người sống phụ thuộc

Tài khoản tương tự như tài khoản chi tiêu linh hoạt dành cho chương trình y tế (FSA). Các khoản tiền đóng góp vào tài khoản này được dùng để hoàn trả cho những người lao động là bố mẹ các chi phí tại trung tâm chăm sóc trẻ em hàng ngày hay tại nhà trẻ. Người lao động cũng có thể được hoàn trả các chi phí liên quan đến việc chăm sóc bố mẹ già.

DEPENDENT COVERAGE

Bảo hiểm người sống phụ thuộc Trong các đơn bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm y tế, phần bảo hiểm cho người sống phụ thuộc người được bảo hiểm chỉ đích danh bao gồm vợ (chồng) và con cái chưa lập gia đình dưới độ tuổi quy định. Trong một số đơn bảo hiểm nhân thọ, vợ (chồng) của người được bảo hiểm và con cái sống phụ thuộc chưa lập gia đình và dưới 21 tuổi có thể được bổ sung vào đơn bảo hiểm với tỉ lệ phí bảo hiểm thích hợp. Các đơn bảo hiểm y tế bảo hiểm cho những người sống phụ thuộc như nêu ở trên với mức phí bảo hiểm thấp hơn nhiều so với chi phí cho một đơn bảo hiểm riêng biệt của họ.

DEPENDENT PROPERTIES BUSINESS INCOME FOR

Mẫu đơn bảo hiểm thu nhập doanh nghiệp liên quan đến tài sản phụ thuộc

Mẫu đơn bảo hiểm Người được bảo hiểm trong trường hợp tài sản không thuộc sở hữu của Người được bảo hiểm bị hỏng hoặc phá huỷ làm giảm hoặc mất thu nhập của Người được bảo hiểm. Ví dụ: nếu Người được bảo hiểm sản xuất các thiết bị bằng nhựa cho máy bay và nhà máy của người cung cấp nhựa bị cháy, Người được bảo hiểm không thể tiếp tục sản xuất đủ số lượng hàng hoá cần thiết, Người được bảo hiểm sẽ được công ty bảo hiểm bồi thường thu nhập bị mất.

DEPOSIT ADMINISTRATION GROUP ANNUITY

Xem PENSION PLAN FUNDING: GROUP DEPOSIT ADMINISTRATION ANNUITY.

DEPOSIT ADMINISTRATION PLAN

Chương trình quản lý tiền gửi

Biện pháp cung cấp tài chính cho các chương trình hưu trí, theo đó phí bảo hiểm được gửi vào tài khoản tiền gửi và lúc đó chưa sử dụng để mua bảo hiểm trợ cấp hưu trí cho người lao động. Khi về hưu, sẽ mua bảo hiểm niên kim hưu trí trả ngay cho người lao động. Số tiền thu nhập hàng tháng tuỳ thuộc vào kết quả đầu tư của tiền gửi. Nhiều công ty bảo hiểm bảo đảm mức lãi tối thiểu của tiền gửi.

Deposit Premium

Khoản tiền do khách hàng thanh toán như khoản phí trả trước cho một đơn bảo hiểm và sau đó được điều chỉnh lại. Khoản phí bảo hiểm đặt cọc chính thức sẽ được tính toán vào cuối thời hạn bảo hiểm, căn cứ vào, ví dụ, những rủi ro và tổn thất thực tế của người được bảo hiểm. Sau khi tính toán lại, người được bảo hiểm sẽ nhận số tiền hoàn lại hoặc phải đóng thêm phí tuỳ từng trường hợp cụ thể.

Page:  « Prev ... 4 5 6 7 8... Next »
Glossary 3.0 uses technologies including PHP and SQL

Kết nối để cập nhật tin mới nhất

Liên kết

www.webbaohiem.net