Home Thuật ngữ

Thuật ngữ bảo hiểm

There are 4451 entries in this glossary.
Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begins with Contains Exact term Sounds like
All | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Đ
Page:  « Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26... Next »

D

Term Definition
Damage Claim

Khiếu nại đòi bồi thường.Khiếu nại đòi bồi thường tổn thất bộ phận. Các khiếu nại này được tính trên cơ sở tỷ lệ giảm giá trị của hàng hoá hoặc chi phí sửa chữa thân tàu hợp lý.

DAMAGE TO PROPERTY OF OTHERS

Xem HOMOWMERS INSURANCE POLICY - SECTION II (LIABILITY COVERAGE).

Damaged Value

Giá trị thiệt hại.Giá trị thực tế khi tới địa điểm đến. Đối với thân tàu, là giá trị không tính chi phí sửa chữa. Đối với hàng hoá, là giá trị thực tế hay giá trị toàn bộ. Tổng giá trị thiệt hại (Giá trị toàn bộ thiệt hại) là giá trị của hàng hoá bị thiệt hại sau khi đã trả tất cả thuế và chi phí dỡ hàng lên bờ. Giá trị thiệt hại thực là trị giá hàng hoá bị thiệt hại trước khi tính thuế và chi phí dỡ hàng lên bờ. Số tiền bồi thường được tính bằng cách so sánh tổng giá trị bị thiệt hại và giá trị của hàng hoá còn nguyên .

Damages

Sự bồi thường cho tổn thất phát sinh do toà án quyết định với nỗ lực đảm bảo trả lại đúng vị trí cho con người như trước khi xảy ra tổn thất.

Dangerous Drugs Clause

Điều khoản về dược phẩm nguy hiểmĐiều khoản này có trong mẫu đơn bảo hiểm hàng hoá của Hiệp hội các nhà bảo hiểm Luân Đôn (ILU), được sử dụng trước khi ban hành mẫu đơn bảo hiểm MAR. Điều khoản này loại trừ các tổn thất của các loại thuốc nguy hiểm được chuyên chở mà không được phép của chính phủ nước nhập khẩu hay xuất khẩu, hoặc đã không được chuyên chở theo tuyến đường thông thường. Ngày nay, Hiệp hội các nhà bảo hiểm Luân Đôn không còn sử dụng điều khoản này trong mẫu đơn bảo hiểm MAR.

Page:  « Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26... Next »
All | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Đ

www.webbaohiem.net
Web bảo hiểm | Tin tức bảo hiểm | thị trường bảo hiểm | diễn đàn bảo hiểm