Home Thuật ngữ

Thuật ngữ bảo hiểm

There are 4451 entries in this glossary.
Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begins with Contains Exact term Sounds like
All | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Đ
Page:  « Prev ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31... Next »

D

Term Definition
DEMOLITION INSURANCE

Bảo hiểm chi phí dỡ bỏ

Loại bảo hiểm bồi thường cho người được bảo hiểm các chi phí dỡ bỏ toà nhà bị thiệt hại vì rủi ro như cháy, theo yêu cầu quy hoạch vùng và/hoặc luật xây dựng bắt buộc phải dỡ bỏ toà nhà đó, tuy nhiên không vượt quá giới hạn trách nhiệm của đơn bảo hiểm.

DEMUTUALIZATION (STOCKING A MUTUAL)

Phi tương hỗ hoá (cổ phần hoá công ty bảo hiểm tương hỗ)

Việc chuyển đổi hình thức sở hữu từ công ty bảo hiểm tương hỗ thành công ty bảo hiểm cổ phần. Đầu những năm 80, nhiều công ty bảo hiểm tương hỗ lớn quan tâm tới việc phi tương hỗ hoá các công ty bảo hiểm nhân thọ, vì họ nhận thấy họ cần có các nguồn vốn mới để cạnh tranh trong cuộc cách mạng dịch vụ tài chính.

DENTAL EXPENSE INSURANCE

Bảo hiểm chi phí chữa răng

Loại hình bảo hiểm thường áp dụng theo hình thức của chương trình bảo hiểm sức khoẻ toàn diện, trong đó yêu cầu tự bảo hiểm từ 70% đến 80% và quy định giới hạn số tiền bảo hiểm hàng năm cho mỗi người. Trong nhiều trường hợp, không áp dụng mức miễn thường đối với các đợt kiểm tra phòng bệnh răng miệng hàng năm. Việc phẫu thuật chỉnh hình thường được bảo hiểm riêng.

DENTAL INSURANCE

Bảo hiểm răng Bảo hiểm các dịch vụ khám chữa răng trong các đơn bảo hiểm cá nhân và tập thể.

Denting

Móp bẹp Rủi ro chủ yếu tác động đến các sản phẩm bằng kim loại rỗng. Thông thường, người ta chỉ bảo hiểm rủi ro này với điều kiện đóng thêm phí.

Page:  « Prev ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31... Next »
All | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Đ

www.webbaohiem.net
Web bảo hiểm | Tin tức bảo hiểm | thị trường bảo hiểm | diễn đàn bảo hiểm