Thuật ngữ bảo hiểm

There are 4440 entries in this glossary.
Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begins with Contains Exact term Sounds like
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Đ
Page:  « Prev ... 11 12 13 14 15... Next »
Term Definition
DOCTRINE OF LAST CLEAR CHANCE

Xem LAST CLEAR CHANCE.

Doctrine Of Precedent

Thuật ngữ của tiền lệ pháp. Quyết định các vụ kiện dựa trên phán quyết tư pháp của thẩm phán đối với các vụ kiện tương tự trong quá khứ.

Documents of Title

Tài liệu về quyền sở hữu.

Tài liệu chứng nhận quyền sở hữu đối với hàng hóa vận chuyển phải chuyển giao khi chuyển quyền sở hữu cho người khác có quyền lợi về hàng hóa đó. Ngân hàng có thể yêu cầu tài liệu quyền sở hữu đó làm vật thế chấp, để đảm bảo cho khoản nợ đã vay trên hàng hóa. Các tài liệu về quyền sở hữu này là (a) vận đơn (b) hóa đơn xuất khẩu. Khi nhận hàng, Người nhận hàng phải xuất trình tài liệu về quyền sở hữu đó cho Người chuyên chở.

Domestic boiler

Thông thường để chỉ dịch vụ cung cấp nước nóng.

DOMESTIC INSURER

Công ty bảo hiểm nội địa Công ty bảo hiểm được thành lập theo luật Nhà nước sở tại. Công ty này được phép thu xếp bảo hiểm rủi ro và cấp đơn bảo hiểm trong nước. Công ty bảo hiểm đặt trụ sở chính ở nước này.

DOMICILE

Địa chỉ pháp lýNơi một công ty bảo hiểm đặt trụ sở hợp pháp hoặc là nơi thường trú của một người nào đó.

DOMINO THEORY OF ACCIDENT CAUSATION

Lý thuyết Domino về nguyên nhân tai nạn

Thuyết này được H.W. Heinrich đưa ra năm 1931; cho rằng tai nạn chỉ là một trong một chuỗi các yếu tố, trong đó mỗi một yếu tố phụ thuộc vào một yếu tố trước đó theo cách sau:1 - Tai nạn gây ra thương tật2 - Sai sót hoặc hành động bất cẩn của một cá nhân, hoặc máy móc hư hỏng, gây ra tai nạn3 - Sự thiếu sót của con người dẫn đến sai sót hoặc hành động bất cẩn4 - Sự di truyền và môi trường dẫn đến sự thiếu sót của con người. Xem thê

DOUBLE INDEMNITY

Xem ACCIDENTAL DEATH CLAUSE.

Double Insurance

Bảo hiểm trùng

Là trường hợp một tài sản được mua bảo hiểm hai hoặc nhiều lần cho cùng một lợi ích bảo hiểm và rủi ro. Thí dụ: một Người mua nhận được điện của Người bán báo hàng đã được gửi đi, nhưng qua bức điện này, không thể biết được Người bán đã mua bảo hiểm cho mình hay chưa, vì vậy phải ký hợp đồng bảo hiểm. Đến khi chứng từ giao hàng đến nơi, Người mua mới biết Người bán đã mua bảo hiểm cho mình. Trường hợp này gọi là bảo hiểm trùng.Cần lưu ý: có trường hợp mua nhiều lần bảo hiểm cho một món hàng, vẫn không phải là bảo hiểm trùng, khi các lần bảo hiểm đó được mua cho những quyền lợi khác nhau. Thí dụ: trong trường hợp bán hàng trả tiền sau, theo điều kiện FOB, Ngưòi mua đương nhiên mua bảo hiểm cho mình, còn Người bán vì có thể lo không thu được tiền hàng, nên đã mua riêng bảo hiểm vì lợi ích của bản thân mình. Như vậy, hai hợp đồng bảo hiểm đó bảo hiểm cho hai quyền lợi riêng biệt.Nếu bảo hiểm trùng tại cùng một hãng bảo hiểm, có thể huỷ một hợp đồng bảo hiểm, nhưng nếu bảo hiểm tại hai hãng khác nhau, sẽ giải quyết bằng cách là mỗi hãng gánh chịu 50%. Nếu xảy ra tổn thất, chủ hàng có thể đòi một hãng bồi thường toàn bộ hoặc đòi mỗi hãng bồi thường một nửa. Nếu đòi toàn bộ ở một hãng bảo hiểm, chủ hàng phải uỷ quyền cho hãng này đòi lại hãng kia một nửa.

DOUBLE RECOVERY

Bồi thường bảo hiểm trùng

Nghiêm cấm việc bồi thường vượt quá giá trị tổn thất. Khi một người được bảo hiểm có từ hai đơn bảo hiểm trở lên cùng bảo hiểm một rủi ro, nếu tổn thất xảy ra, mỗi một đơn bảo hiểm không thể bồi thường toàn bộ giá trị tổn thất. Phần bồi thường nhiều nhất từ mỗi đơn bảo hiểm được tính theo tỉ lệ của mỗi đơn bảo hiểm đối với tổn thất. Ví dụ, ngôi nhà được bảo hiểm theo hai đơn bảo hiểm với giá trị bảo hiểm 100.000USD của mỗi đơn bảo hiểm. Nếu tổn thất cháy là 100.000USD, khoản bồi thường nhiều nhất theo mỗi đơn chỉ có thể là 50.000USD.

Double-dip

Một người cố gắng tìm cách nhận khoản tiền thanh toán cho cùng một lý do ở hai nguồn khác nhau. Chẳng hạn như đòi tiền bảo hiểm hai lần từ hai công ty bảo hiểm khác nhau đối với cùng một tổn thất.

DOUBLE-PROTECTION POLICY

Đơn bảo hiểm trùng

Loại đơn bảo hiểm nhân thọ kết hợp cả bảo hiểm nhân thọ sinh mạng có thời hạn với bảo hiểm nhân thọ trọn đời. Phần bảo hiểm sinh mạng có thời hạn của hợp đồng bảo hiểm này sẽ hết hạn sau một khoảng thời gian quy định. Nếu người được bảo hiểm chết trong khoảng thời gian quy định này, số tiền bảo hiểm sẽ được trả theo cả phần đơn bảo hiểm sinh mạng có thời hạn và đơn bảo hiểm nhân thọ trọn đời. Nếu người được bảo hiểm chết sau khoảng thời gian quy định, số tiền bảo hiểm chỉ được trả theo phần đơn bảo hiểm trọn đời.

DOWER INTEREST

Quyền lợi bảo hiểm của goá phụ

Quyền lợi của người vợ trong tài sản của người chồng khi người chồng chết. Người vợ có quyền lợi có thể được bảo hiểm đối với tài sản đó và có thể mua bảo hiểm tài sản & trách nhiệm đối với những rủi ro có thể xảy ra.

DOWNSTREAM HOLDING COMPANY

Công ty cổ phần phụ thuộc

Công ty con do một công ty bảo hiểm tương hỗ thành lập. Công ty bảo hiểm tương hỗ này sở hữu 100% công ty cổ phần phụ thuộc.

DRAM SHOP LIABILITY INSURANCE

Bảo hiểm trách nhiệm cửa hàng bán đồ uống có cồn

Đơn bảo hiểm được cung cấp cho những người bán đồ uống có cồn đối với các vụ kiện phát sinh do khách hàng của họ gây thương tật thân thể và/hoặc thiệt hại tài sản cho người thứ ba. Đối tượng bảo hiểm này bao gồm quán bar, nhà hàng, khách sạn, nhà khách hoặc bất cứ nơi nào có bán các đồ uống có cồn. Những nơi này thường không được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm trách nhiệm chung.

Page:  « Prev ... 11 12 13 14 15... Next »
Glossary 3.0 uses technologies including PHP and SQL

Kết nối để cập nhật tin mới nhất

Liên kết

www.webbaohiem.net