Home Thuật ngữ

Thuật ngữ bảo hiểm

There are 4451 entries in this glossary.
Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begins with Contains Exact term Sounds like
All | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Đ
Page:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26... Next »

D

Term Definition
D & O

Xem DIRECTORS AND OFFICERS LIABILITY INSURANCE.

DAILY FORM (REPORT)

Báo cáo hàng ngày

Báo cáo tóm tắt cung cấp những thông tin ngắn gọn về đơn bảo hiểm. Các bản sao của báo cáo này được gửi cho trụ sở chính và chi nhánh của công ty bảo hiểm, cũng như gửi cho đại lý bảo hiểm và môi giới bảo hiểm.

Daily Index

Thông báo hàng ngày Thông báo của Lloyd's về tàu được xuất bản hàng ngày, đăng những thông tin về hoạt động của các tàu. Đôi khi còn được gọi là danh sách xanh vì có bìa mầu xanh. ấn phẩm này chỉ mua được bằng cách đặt mua và những người đặt mua chỉ nhận được một bản mỗi tuần.

Damage

Tổn thất hay thương tổn mà một người phải gánh chịu thường được tính bằng tiền.

Damage by other cargo

Thiệt hại do hàng hoá khác Là thiệt hại dơ bẩn hay thiệt hại tiếp xúc do hàng hoá khác gây ra cho hàng hoá được bảo hiểm. Khi không có tác động của hiểm hoạ được bảo hiểm thì thiệt hại này không được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm.

Page:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26... Next »
All | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Đ

www.webbaohiem.net
Web bảo hiểm | Tin tức bảo hiểm | thị trường bảo hiểm | diễn đàn bảo hiểm