Thuật ngữ bảo hiểm

There are 4440 entries in this glossary.
Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begins with Contains Exact term Sounds like
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Đ
Page:  1 2 3 4 5... Next »
Term Definition
D & O

Xem DIRECTORS AND OFFICERS LIABILITY INSURANCE.

DAILY FORM (REPORT)

Báo cáo hàng ngày

Báo cáo tóm tắt cung cấp những thông tin ngắn gọn về đơn bảo hiểm. Các bản sao của báo cáo này được gửi cho trụ sở chính và chi nhánh của công ty bảo hiểm, cũng như gửi cho đại lý bảo hiểm và môi giới bảo hiểm.

Daily Index

Thông báo hàng ngày Thông báo của Lloyd's về tàu được xuất bản hàng ngày, đăng những thông tin về hoạt động của các tàu. Đôi khi còn được gọi là danh sách xanh vì có bìa mầu xanh. ấn phẩm này chỉ mua được bằng cách đặt mua và những người đặt mua chỉ nhận được một bản mỗi tuần.

Damage

Tổn thất hay thương tổn mà một người phải gánh chịu thường được tính bằng tiền.

Damage by other cargo

Thiệt hại do hàng hoá khác Là thiệt hại dơ bẩn hay thiệt hại tiếp xúc do hàng hoá khác gây ra cho hàng hoá được bảo hiểm. Khi không có tác động của hiểm hoạ được bảo hiểm thì thiệt hại này không được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm.

Damage Claim

Khiếu nại đòi bồi thường.Khiếu nại đòi bồi thường tổn thất bộ phận. Các khiếu nại này được tính trên cơ sở tỷ lệ giảm giá trị của hàng hoá hoặc chi phí sửa chữa thân tàu hợp lý.

DAMAGE TO PROPERTY OF OTHERS

Xem HOMOWMERS INSURANCE POLICY - SECTION II (LIABILITY COVERAGE).

Damaged Value

Giá trị thiệt hại.Giá trị thực tế khi tới địa điểm đến. Đối với thân tàu, là giá trị không tính chi phí sửa chữa. Đối với hàng hoá, là giá trị thực tế hay giá trị toàn bộ. Tổng giá trị thiệt hại (Giá trị toàn bộ thiệt hại) là giá trị của hàng hoá bị thiệt hại sau khi đã trả tất cả thuế và chi phí dỡ hàng lên bờ. Giá trị thiệt hại thực là trị giá hàng hoá bị thiệt hại trước khi tính thuế và chi phí dỡ hàng lên bờ. Số tiền bồi thường được tính bằng cách so sánh tổng giá trị bị thiệt hại và giá trị của hàng hoá còn nguyên .

Damages

Sự bồi thường cho tổn thất phát sinh do toà án quyết định với nỗ lực đảm bảo trả lại đúng vị trí cho con người như trước khi xảy ra tổn thất.

Dangerous Drugs Clause

Điều khoản về dược phẩm nguy hiểmĐiều khoản này có trong mẫu đơn bảo hiểm hàng hoá của Hiệp hội các nhà bảo hiểm Luân Đôn (ILU), được sử dụng trước khi ban hành mẫu đơn bảo hiểm MAR. Điều khoản này loại trừ các tổn thất của các loại thuốc nguy hiểm được chuyên chở mà không được phép của chính phủ nước nhập khẩu hay xuất khẩu, hoặc đã không được chuyên chở theo tuyến đường thông thường. Ngày nay, Hiệp hội các nhà bảo hiểm Luân Đôn không còn sử dụng điều khoản này trong mẫu đơn bảo hiểm MAR.

Dangerous Goods

Hàng hoá nguy hiểm Trường hợp thuyền trưởng không đồng ý hay không biết việc đưa lên tàu những hàng hoá có tính chất nguy hiểm, dễ nổ hay dễ cháy, thuyền trưởng có thể đưa lên bờ hay phá huỷ hay làm cho hàng hoá đó không còn tính chất nguy hiểm mà không phải bồi thường cho chủ hàng. Người gửi hàng có thể phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại và chi phí liên quan đến những hàng hoá đó. Thuyền trưởng cũng có thể xử lý như thế đối với các hàng hoá được đưa lên tàu có tính chất nguy hiểm như vậy mà thuyền trưởng được biết và chấp thuận. Nếu các hàng hoá này trở thành mối nguy hiểm cho tàu hoặc hàng hoá khác thì thuyền trưởng cũng không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào, trừ trường hợp có tổn thất chung.

DATA PROCESSING INSURANCE

Bảo hiểm thiết bị xử lý dữ liệuBảo hiểm thiết bị xử lý dữ liệu, phương tiện xử lý dữ liệu (như là băng từ và đĩa từ), và chi phí phát sinh thêm để khôi phục trạng thái làm việc bình thường. Thiết bị xử lý dữ liệu và phương tiện xử lý dữ liệu thường được bảo hiểm trên cơ sở Mọi rủi ro. Không yêu cầu phải áp dụng mức miễn thường đối với phương tiện xử lý dữ liệu và chi phí phát sinh thêm.

DATE OF INCEPTION OF THE INSURANCE POLIC

Xem EFFECTIVE DATE.

DATE OF ISSUE

Ngày cấp đơn bảo hiểmNgày mà công ty bảo hiểm cấp đơn bảo hiểm. Ngày cấp đơn bảo hiểm có thể khác với ngày có hiệu lực của đơn bảo hiểm.

DATE OF PLAN TERMINATION

Ngày chấm dứt chương trình trợ cấp hưu tríNgày mà công ty bảo đảm quyền lợi hưu trí sẽ chấm dứt trách nhiệm pháp lý của mình đối với chương trình trợ cấp hưu trí của người được bảo hiểm. Xem PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION (PBGC).

Page:  1 2 3 4 5... Next »
Glossary 3.0 uses technologies including PHP and SQL

Kết nối để cập nhật tin mới nhất

Liên kết

www.webbaohiem.net