Home Thuật ngữ

Thuật ngữ bảo hiểm

There are 4451 entries in this glossary.
Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begins with Contains Exact term Sounds like
All | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Đ
Page:  « Prev ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34... Next »

All

Term Definition
Admiralty PROCEEDING

Trình tự tố tụng hàng hải

Việc tiến hành các vụ kiện hàng hải có liên quan đến những khiếu nại thuộc đơn bảo hiểm hàng hải trước toà án hàng hải.

Admitted assets

Tài sản được chấp nhận

Những tài sản được pháp luật cho phép tính vào những số liệu trong các báo cáo hàng năm của một công ty bảo hiểm. Những tài sản này là một nhân tố quan trọng để đánh giá khả năng thanh toán của công ty bảo hiểm. Những tài sản được chấp nhận bao gồm khoản cho vay thế chấp, cổ phiếu, trái phiếu và bất động sản. Trước đây, khoản nợ dài hạn chiếm tỉ trọng lớn trong giá trị của những tài sản này, nhưng từ khi ra đời các đơn bảo hiểm trọn đời trên cơ sở giả định hiện tại thì các công cụ tín dụng ngắn hạn có thể chiếm tỉ trọng lớn trong tổng giá trị của những tài sản này.

Admitted company

Công ty được công nhận

Công ty bảo hiểm nhân thọ hoặc công ty bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm được một nước nào đó cấp giấy phép hoạt động kinh doanh tại nước đó. Công ty đó phải tuân thủ bộ luật bảo hiểm của quốc gia về những vấn đề như dự phòng của công ty hay hoạt động quảng cáo. Nếu một công ty nào đó không được chính phủ cấp giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép kinh doanh của công ty đó hết hạn, công ty đó không được thực hiện kinh doanh bảo hiểm tại nước đó nữa.

Advance Freight (A.F)

Cước phí trả trước

Trong thực tế, cước phí trả trước được coi là cước phí đã được hưởng, vì vậy không phải hoàn lại trong trường hợp Người chuyên chở không hoàn thành nghĩa vụ giao hàng hoá tại địa điểm đến. Chủ hàng hoá có quyền lợi có thể bảo hiểm trong cước phí trả trước và có thể tính cước phí đó vào giá trị được bảo hiểm của hàng hoá thuộc sở hữu của mình. Xem C.I.F hay C & F.

Advance funding

Đóng phí bảo hiểm trước

Thanh toán phí bảo hiểm trước thời hạn. Trong các chương trình bảo hiểm hưu trí, phí bảo hiểm được thanh toán để đảm bảo việc chi trả các quyền lợi bảo hiểm trong tương lai và phải thực hiện việc thanh toán này trước khi các quyền lợi đó có thể được chi trả. Xem thêm ADVANCED FUNDED PENSION PLAN.

Page:  « Prev ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34... Next »
All | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Đ

www.webbaohiem.net
Web bảo hiểm | Tin tức bảo hiểm | thị trường bảo hiểm | diễn đàn bảo hiểm