Thuật ngữ bảo hiểm

There are 4440 entries in this glossary.
Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begins with Contains Exact term Sounds like
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Đ
Term Definition
GENERAL ADJUSTMENT BUREAU (GAB)

Cơ quan chuyên tính toán tổn thất (GAB)

Một tổ chức quốc gia được các công ty bảo hiểm tài sản bảo trợ. Văn phòng này phục vụ cho các công ty không có chuyên gia tính toán tổn thất.

Glossary 3.0 uses technologies including PHP and SQL

Kết nối để cập nhật tin mới nhất

Liên kết

www.webbaohiem.net