Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ năm 2010 đạt 13.589 tỷ đồng tăng 14,8% so với năm 2009.

Thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm của các hợp đồng có hiệu lực của các doanh nghiệp về cơ bản không khác biệt nhiều so với năm 2009, cụ thể như sau: Prudential 40,0%, Bảo Việt Nhân thọ 29,0%, Manulife 10,4%, AIA 7,1%, Dai-ichi 7,0%, ACE 5,4%, Cathay 0,7%, Korea Life 0,6%, Prevoir và Great Eastern và VCLI chiếm thị phần nhỏ, không đáng kể.
Tổng số tiền đầu tư đạt khoảng 57.487 tỷ đồng trong năm 2010, tăng trưởng 21,0% so với cùng kỳ năm ngoái; thu nhập hoạt động đầu tư ước đạt 5.383 tỷ đồng. Cơ cấu đầu tư của các DNBH nhân thọ mang tính an toàn với tỷ trọng đầu tư vào trái phiếu chính phủ là 41,1%; gửi tiền ngân hàng là 18,9%; uỷ thác đầu tư là 27,0%, đầu tư có tính rủi ro cao như cổ phiếu, góp vốn chiếm tỷ trọng nhỏ với 12,8%.
irt.mof.gov.vn

Kết nối để cập nhật tin mới nhất

www.webbaohiem.net