1. Kết quả khai thác mới 5 tháng 2011

Tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới đạt 1.658,5 tỷ đồng tăng 35,85% so với cùng kỳ năm trước (trong đó doanh thu phí hợp đồng bảo hiểm chính đạt  1.537,3 tỷ đồng đạt mức tăng trưởng 33,65%).

Thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới có sự thay đổi so với các tháng trước đây tại nhóm dẫn đầu thị trường: Prudential dẫn đầu thị trường với thị phần đạt 26.4% giảm 2,3% so với thị phần 4 tháng đầu năm, BVNT giữ vị trí thứ 2 (22,4%), Dai-ichi từ vị trí thứ 6 vươn lên đứng vị trí thứ ba với 16,36%, tiếp đến là Manulife (10,5%), ACE (9,7%) và AIA (8,6%). Trong nhóm doanh nghiệp đứng sau, Cathay vẫn giữ được vị trí của mình với thị phần đạt 2,7%, tiếp đến là Korea Life (1,8%). Trong tháng 5 doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới của GE,VCLI có sự tăng trưởng mạnh so với các tháng trước mặc dù vẫn còn thấp, chiếm thị phần doanh thu phí dưới 1%.

Xét về kết quả khai thác mới theo một số nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ có thế thấy:

a/ Đối với nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư

+ Về sản phẩm bảo hiểm liên kết chung:tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới của các sản phẩm bảo hiểm liên kết chung đạt 629 tỷ đồng tương ứng với 82.806 hợp đồng (tăng 61,71% về doanh thu phí và 41% về số lượng hợp đồng khai thác mới so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, Bảo Việt dẫn đầu thị trường về thị phần doanh thu phí đạt 214,2 tỷ đồng với tỷ lệ 34,05% và về số lượng hợp đồng khai thác với tỷ lệ 24,06% (19.926 hợp đồng). ACE vươn lên đứng thứ 2 thị trường về thị phần chiếm 23,34% và đứng thứ 3 về số lượng hợp đồng (19.293 hợp đồng). Tiếp theo là Dai-ichi chiếm 19,45% thị phần với 19.148 hợp đồng; AIA chiếm 18,08% thị phần và đứng thứ 2 thị trường về số lượng hợp đồng (19.567 hợp đồng); Manulife chiếm 2,37% với 977 hợp đồng; Korea Life chiếm 1,96% với 2.244 hợp đồng; Prevoir chiếm 0,69% với 1.608 hợp đồng; Prudential chiếm 0,048% thị phần với 43 hợp đồng.

 + Về sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị: Trong 5 tháng đầu năm 2011 sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị có bước phát triển mạnh mẽ. Hiện nay, Prudential và Manulife là hai doanh nghiệp được triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị. Trong tháng 5,tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới của dòng sản phẩm này đạt 26,1 tỷ đồng tương đương với 2.805 hợp đồng (tăng 190% về doanh thu và số lượng hợp đồng tăng hơn 6 lần so với cùng kỳ năm ngoái). Trong đó Manulife khai thác được 2.492 hợp đồng tương đương với 18,7 tỷ đồng, Prudential khai thác được 313 hợp đồng tương đương 7,4 tỷ đồng.

b/ Đối với nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp: Tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 711,7 tỷ đồng tương ứng với 114.136 hợp đồng, trong đó: Prudential dẫn đầu chiếm 52,71% về doanh thu khai thác mới và 54,52% về số lượng hợp đồng) tiếp theo là BVNT (tương ứng là 17,89% và 21,25%); Manulife (tương ứng là 17,5% và 14,91%); các doanh nghiệp khác chiếm tỷ trọng về doanh thu và số lượng hợp đồng không đáng kể.

c/ Đối với nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ: Tổng doanh thu phí bảo hiểm của nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ đạt 29,5 tỷ đồng tương ứng với 84.251 hợp đồng, trong đó: Prudential dẫn đầu thị trường về doanh thu khai thác đạt 65,38% và 58,48% số lượng hợp đồng); VCLI (tương ứng là 20,98% và 8,29%); Manulife (tương ứng là 13,47% và 4,16%); AIA (tương ứng là 15,32% và 5,49%).

d/ Đối với nghiệp vụ bảo hiểm trọn đời: Tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới của nghiệp vụ bảo hiểm trọn đời đạt 7,6 tỷ đồng tương ứng với 1.326 hợp đồng. Trong đó, Prudential chiếm 46,83% thị phần về doanh thu phí khai thác với 43,67% về số lượng hợp đồng; Cathay chiếm 37,18% thị phần với 418 hợp đồng; AIA chiếm 13,8% với 270 hợp đồng; Bảo Việt chiếm 2,27% với 58 hợp đồng.

e/ Đối với nghiệp vụ bảo hiểm trả tiền định kỳ: Tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới của nghiệp vụ bảo hiểm trả tiền định kỳ đạt 1,1 tỷ đồng với 104 hợp đồng.

2. Quy mô và tình hình thị trường

Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ 5 tháng đầu năm 2011 đạt khoảng 5.951,4 tỷ đồng tăng 17,58% so với cùng kỳ năm 2010 (trong đó tổng doanh thu phí của các sản phẩm bảo hiểm chính đạt 5.644,6 tỷ đồng tăng 16,67% so với cùng kỳ năm 2010). Thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm của các hợp đồng có hiệu lực của các doanh nghiệp về cơ bản không khác biệt nhiều so với năm 2010, cụ thể như sau: Prudential 35,84%, Bảo Việt Nhân thọ 30,32%, Manulife 10,73%, Dai-ichi 8,67%, AIA 7,09%, ACE 5,12%.

irt.mof.gov.vn

Kết nối để cập nhật tin mới nhất

www.webbaohiem.net