1. Doanh thu phí bảo hiểm gốc

Trong 6 tháng đầu năm 2011, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc ước đạt 10.123 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2010. Cụ thể:
+ Doanh thu phí bảo hiểm gốc theo doanh nghiệp:
25/29 DNBH tăng trưởng về doanh thu phí bảo hiểm gốc so với cùng kỳ năm 2010. Có 3/29 DNBH giảm doanh thu bảo hiểm gốc, bao gồm Phú Hưng (giảm 67%), QBE (giảm 23%) và Bảo Long (giảm 9%). Cathay mới đi vào hoạt động đạt doanh thu 2,3 tỷ đồng.Các DNBH dẫn đầu thị trường về quy mô doanh thu 6 tháng đầu năm 2011 bao gồm: PVI ước đạt 2.527 tỷ đồng chiếm 25% thị phần, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2010; Bảo Việt ước đạt 2.252 tỷ đồng chiếm 22% thị phần, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2010; Bảo Minh ước đạt 1.192 tỷ đồng chiếm 12%, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2010.


Các DNBH có tốc độ tăng trưởng doanh thu cao 6 tháng đầu năm 2011 bao gồm: GMIC ước đạt 74,29 tỷ đồng, tăng trưởng 285% so với cùng kỳ năm 2010; Groupama ước đạt 21,7 tỷ đồng tăng 195% so với cùng kỳ năm 2010; Liberty ước đạt 177,38 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ năm 2010; Fubon ước đạt 45,42 tỷ đồng tăng 78% cùng kỳ năm 2010.


Các DNBH khác có tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc 6 tháng đầu năm 2011 từ 40% đến 75% gồm: Hùng Vương đạt 24,14 tỷ đồng (tăng 73%), Samsung Vina đạt 169,22 tỷ đồng (tăng 66%); PTI đạt 414,3 tỷ đồng (tăng 48%), Chartis đạt 123,7 tỷ đồng (tăng 40%).
+ Doanh thu phí bảo hiểm gốc theo nghiệp vụ bảo hiểm
Trong tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc ước 6 tháng đầu năm 2011 là 10.123 tỷ đồng, nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới chiếm tỷ trọng lớn nhất (31%) với doanh thu phí đạt 3.102 tỷ đồng, trong đó các DNBH có doanh thu cao gồm: Bảo Việt (769 tỷ đồng), PJICO (477 tỷ đồng), Bảo Minh (346 tỷ đồng), PVI (330 tỷ đồng).
Nghiệp vụ bảo hiểm tài sản và thiệt hại đứng thứ hai về tỷ trọng (chiếm 27%) với doanh thu phí đạt 2.708 tỷ đồng, trong đó PVI đứng đầu với doanh thu 1.525 tỷ đồng, tiếp theo là Bảo Việt (279 tỷ đồng); Bảo Minh (133 tỷ đồng).
Đứng thứ ba về tỷ trọng là nghiệp vụ bảo hiểm sức khoẻ và tai nạn con người với doanh thu ước đạt 1.281 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 13% (cùng kỳ năm trước, vị trí thứ ba về tỷ trọng thuộc về nghiệp vụ bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự của chủ tàu).
Nghiệp vụ bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự của chủ tàu đứng thứ tư với doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 1.116 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 11%.
Các nghiệp vụ có doanh thu tương đối cao: Bảo hiểm hàng hoá vận chuyển (786 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,8%), bảo hiểm cháy nổ (536 tỷ đồng, chiếm 5,3%).
Nghiệp vụ bảo hiểm nông nghiệp chiếm tỷ trọng thấp nhất (0,1%) vớidoanh thu 5,8 tỷ đồng. Có 5 DNBH triển khai bảo hiểm nông nghiệp, gồm Bảo Việt (doanh thu đạt 2,7 tỷ đồng), MIC (doanh thu đạt 2,7 tỷ đồng), VASS (doanh thu đạt 0,2 tỷ đồng), Bảo Minh (doanh thu đạt 0,09 tỷ đồng) và GIC (0,04 tỷ đồng). Trong 6 tháng đầu năm 2011, Groupama không triển khai sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp.

2. Bồi thường bảo hiểm gốc

+ Bồi thường theo doanh nghiệp bảo hiểm
Số tiền thực bồi thường bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ trong 6 tháng 2011 ước tính là 3.246 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc là 32%, giảm so với cùng kỳ năm 2010 (34%).
Các DNBH có tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc trên 40% là ABIC (86%), Phú Hưng (70%), Liberty (56%), Bảo Long (55%), BIC(48%), UIC (46%), Bảo Việt (46%), PJICO (40%).
Các DNBH có tỷ lệ thực bồi thường gốc thấp như PTI (10%), QBE (10%), Groupama (11%), Cathay (0,8% do mới đi vào hoạt động).
+ Bồi thường bảo hiểm gốc theo nghiệp vụ
Xét theo cơ cấu nghiệp vụ, nghiệp vụ bảo hiểm hàng không có tỷ lệ thực bồi thường gốc cao nhất (50%) trong đó Bảo Việt là doanh nghiệp có tỷ lệ bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm hàng không cao nhất (109%).
Đứng thứ hai là nghiệp vụ sức khỏe và tai nạn con người có tỷ lệ thực bồi thường gốc 44% trong đó các DNBH có tỷ lệ bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe và tai nạn con người cao như: Fubon (187%), Cathay (97%), Bảo Long (70%), PJICO (58%), Bảo Việt (54%), AAA và VNI (51%), Bảo Minh (48%).
Đứng thứ ba là bảo hiểm xe cơ giới với tỷ lệ thực bồi thường gốc 43%, chủ yếu là giải quyết bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe trong đó các DNBH có tỷ lệ bồi thường cao bao gồm: Phú Hưng (231%), ABIC (126%), Chartis (73%), Liberty (66%), Groupama (59%), Bảo Long và MIC (55%),Fubon (53%), Bảo Ngân (51%).
Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự của chủ tàu có tỷ lệ thực bồi thường 37%, bảo hiểm cháy nổ có tỷ lệ bồi thường là 29%.

Các nghiệp vụ bảo hiểm khác có tỷ lệ thực bồi thường thấp là bảo hiểm thiệt hại kinh doanh (2%), bảo hiểm trách nhiệm chung (5%), bảo hiểm nông nghiệp (10%)
irt.mof.gov.vn

Kết nối để cập nhật tin mới nhất

www.webbaohiem.net