Home Góc tư vấn Hỏi về bảo hiểm kết hợp con người Sao lại giữ sổ BHXH của người lao động?
Sao lại giữ sổ BHXH của người lao động? PDF Print E-mail

(NL?O) - Công ty tôi có tình tr?ng là nhân viên ngh? vi?c mà không thông báo. ?? bu?c nhân viên quay l?i bàn giao công vi?c, công ty không tr? s? BHXH, không ra quy?t ??nh ngh? vi?c mà yêu c?u ph?i hoàn t?t bàn giao, c?ng nh? b?i hoàn th?i gian ngh? không báo tr??c (30 ngày). Xin cho h?i công ty có vi ph?m lu?t lao ??ng không? Long Pham Thu ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ).

Lu?t s? Nguy?n V?n H?u, Phó Ch? t?ch H?i Lu?t gia TPHCM, tr? l?i:
 
Pháp lu?t lao ??ng hi?n hành không có quy ??nh cho phép ng??i s? d?ng lao ??ng ???c quy?n gi? s? b?o hi?m xã h?i (BHXH) khi NL? ngh? vi?c do ??n ph??ng ch?m d?t h?p ??ng lao ??ng (H?L?) trái lu?t.
 
Khi NL? có hành vi ??n ph??ng ch?m d?t H?L? trái lu?t, ng??i s? d?ng lao ??ng ch? có quy?n yêu c?u NL? ph?i b?i th??ng n?a tháng ti?n l??ng và ph? c?p l??ng (n?u có); b?i th??ng chi phí ?ào t?o theo quy ??nh c?a Chính ph? (n?u có); b?i th??ng ti?n l??ng c?a nh?ng ngày NL? vi ph?m th?i h?n báo tr??c (n?u có). Tr??ng h?p NL? không ch?u b?i th??ng thì ng??i s? d?ng lao ??ng có quy?n n?p ??n kh?i ki?n ra TAND có th?m quy?n ?? ???c can thi?p.
Ngoài ra, ng??i s? d?ng lao ??ng c?ng có th? áp d?ng quy ??nh t?i ?i?u 43 B? Lu?t Lao ??ng v? vi?c gi?i quy?t quy?n l?i c?a m?i bên trong th?i h?n 7 ngày (ph?c t?p có th? kéo dài h?n nh?ng không quá 30 ngày) ?? thông báo cho NL? ??n công ty gi?i quy?t vi?c tr? s? BHXH và b?i th??ng liên quan ??n hành vi ??n ch?m d?t H?L? trái lu?t c?a h?.

Báo Ng??i Lao ??ng ?i?n t? – Ti?ng nói c?a Liên ?oàn Lao ??ng TPHCM


Tin liên quan
Tin mới hơn
Tin cũ hơn

  Gửi đăng bài, Tư vấn, Giải đáp thắc mắc, hãy Email cho chúng tôi : admin@webbaohiem.net

www.webbaohiem.net
Web bảo hiểm | Tin tức bảo hiểm | thị trường bảo hiểm | diễn đàn bảo hiểm