Cty cổ phần. Cách tính chi trả BHXH 1 lần, 5 năm cuối, tổng thời gian tham gia bình quân. Cách tính chi trả hưu trí – 5 năm cuối – Tổng thời gian tham gia chia bình quân
Đối với Cty cổ phần mà trước đây là DN nhà nước, nay đóng BHXH theo:
- Thang bảng lương nhà nước ( hệ số) thì khi giải quyết hưu trí, 1 lần là bình quân 5 năm cuối.
- Đóng theo VND mà không theo hệ số thì tính 5 năm cuối theo hệ số nhà nước, và tổng thời gian đóng VND

bao hiem, baohiem, bảo hiểm
bhxhbinhduong.gov.vn

Kết nối để cập nhật tin mới nhất

Liên kết

www.webbaohiem.net