Web bảo hiểm | Tin tức bảo hiểm | thị trường bảo hiểm | diễn đàn bảo hiểm

Home Diễn đàn
Xin chào, Khách
Xin hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký.    Quên mật khẩu?
Go to bottomPage: 1
TOPIC: Giáo Trình Nguyên Lý Bảo Hiểm
#1895
Giáo Trình Nguyên Lý Bảo Hiểm 4 Năm, 5 Tháng trước Karma: 7
Giới thiệu về nội dung:

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU................................................................................................................................. 5
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM................................................................................ 7
1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM............................................ 7
1.1.1. Tiếp cận với các phạm trù liên quan đến Bảo hiểm............................................ 7
1.1.2. Phạm trù “RỦI RO”.................................................................................................. 8
1.1.3. Thuật ngữ “NGUY CƠ”......................................................................................... 10
1.1.4. Thuật ngữ “Khả năng tổn thất”........................................................................... 11
1.1.5. Phạm trù “Tổn thất”............................................................................................... 12
1.1.6. Phương thức xử lý rủi ro, nguy cơ và tổn thất................................................... 14
1.2. SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA BẢO HIỂM............................................................. 16
1.2.1. Sự cần thiết khách quan của bảo hiểm trong đời sống kinh tế - xã hội.......... 16
1.2.2. Sự ra đời và phát triển của Bảo hiểm................................................................... 18
1.2.3. Khái niệm, bản chất bảo hiểm............................................................................... 21
1.2.4. Phân loại bảo hiểm................................................................................................. 24
1.2.5. Vai trò và tác dụng của Bảo hiểm........................................................................ 34
1.3. MỘT SỐ CÁC NGUYÊN TẮC VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 38
1.3.1. Nguyên tắc Tối huệ quốc (MFN-Most favoured nation)................................ 38
1.3.2. Nguyên tắc đãi ngộ quốc gia (NT-National Treatment)................................... 39
1.3.3. Nguyên tắc tiếp cận thị trường............................................................................ 39
1.3.4. Nguyên tắc minh bạch hay công khai................................................................. 40
1.4. MỘT SỐ NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM Ở VIỆT NAM 40
BÀI ĐỌC THÊM................................................................................................................. 42
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 1........................................................................................ 44
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ KỸ THUẬT VÀ KHUNG PHÁP LÝ CỦA HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM 45
2.1. CƠ SỞ KỸ THUẬT CỦA HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM...................................................... 45
2.1.1. Quy luật số đông–Hiện tượng, bản chất, sự vận động trong hoạt động bảo hiểm 45
2.1.2. Thống kê tần suất xảy ra rủi ro............................................................................. 49
2.2. CÁC QUY TẮC CƠ BẢN CỦA BẢO HIỂM..................................................................... 51
2.2.1. Tập hợp số lớn các rủi ro đồng nhất................................................................... 51
2.2.2. Phân tán rủi ro......................................................................................................... 53
2.2.3. Phân chia rủi ro....................................................................................................... 53
2.3. TÁI BẢO HIỂM..................................................................................................................... 53
2.3.1. Định nghĩa............................................................................................................... 53
2.3.2. Phương diện pháp lý.............................................................................................. 54
2.3.3. Sự cần thiết phải tiến hành tái bảo hiểm............................................................. 54
2.3.4. Phân loại tái bảo hiểm............................................................................................ 56
2.3.5. Các phương thức tái bảo hiểm.............................................................................. 64
2.4. ĐỒNG BẢO HIỂM................................................................................................................ 70
2.4.1. Định nghĩa............................................................................................................... 70
2.4.2. Mức chấp nhận....................................................................................................... 71
2.4.3. Phương diện pháp lý của hợp đồng Đồng bảo hiểm........................................ 71
2.4.4. Phương diện ứng dụng.......................................................................................... 72
2.5. HÌNH THÀNH VÀ QUẢN LÝ QUỸ BẢO HIỂM.............................................................. 72
2.5.1. Nguồn hình thành các quỹ bảo hiểm.................................................................. 72
2.5.2. Phí bảo hiểm............................................................................................................ 73
2.6 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM.................................................... 77
2.6.1. Tính cần thiết phải có sự quản lý của nhà nước đối với hoạt động bảo hiểm 77
2.6.2. Các nguyên tắc và nội dung kiểm tra nhà nước đối với hoạt động bảo hiểm 79
2.6.3. Nội dung kiểm tra................................................................................................... 80
2.7. SỰ CẦN THIẾT CỦA CÁC CHẾ ĐỊNH PHÁP LÝ RIÊNG BIỆT CHI PHỐI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM 82
2.7.1. Sự cần thiết.............................................................................................................. 82
2.7.2. Các mối quan hệ bị điều chỉnh............................................................................. 82
2.8. KHUNG PHÁP LÝ CHO HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM.. 83
2.8.1. Luật kinh doanh bảo hiểm..................................................................................... 83
2.8.2. Quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm............................................................ 83
2.8.3. Tuyên truyền giáo dục pháp luật bảo hiểm...................................................... 86
2.9. QUẢN LÝ QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI Ở VIỆT NAM....................................................... 88
2.9.1. Những vấn đề cơ bản về quỹ bảo hiểm xã hội................................................... 88
2.9.2. Đặc trưng cơ bản của quỹ bảo hiểm xã hội....................................................... 88
2.9.3. Vai trò của quỹ bảo hiểm xã hội........................................................................... 91
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 2...................................................................................... 102
CHƯƠNG 3: HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM..................................................................................... 104
3.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM............................................... 104
3.1.1. Khái niệm hợp đồng bảo hiểm............................................................................ 104
3.1.2. Các loại hợp đồng bảo hiểm............................................................................... 105
3.1.3. Hình thức của hợp đồng bảo hiểm.................................................................... 105
3.1.4. Nghĩa vụ thông tin của bên mua bảo hiểm....................................................... 105
3.1.5. Nghĩa vụ phòng ngừa thiệt hại.......................................................................... 106
3.1.6. Nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm, bên được bảo hiểm và của bên bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm 106
3.1.7. Trả tiền bảo hiểm.................................................................................................. 106
3.1.8. Chuyển yêu cầu bồi hoản................................................................................... 107
3.1.9. Bảo hiểm tính mạng.............................................................................................. 107
3.1.10. Bảo hiểm tài sản.................................................................................................. 107
3.1.11. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự............................................................................ 108
3.2. ĐẶC ĐIỂM CỦA HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM..................................................................... 108
3.2.1. Hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm....................................................................... 110
3.2.2. Khả năng của các bên......................................................................................... 110
3.2.3. Sự chấp thuận của các bên................................................................................. 110
3.3. THIẾT LẬP–THỰC HIỆN–ĐÌNH CHỈ, HỦY BỎ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM................ 110
3.3.1. Thiết lập hợp đồng............................................................................................... 110
3.3.2. Thực hiện hợp đồng bảo hiểm........................................................................... 113
3.3.3. Đình chỉ, hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm................................................................ 116
3.4. CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM.................................................. 118
3.4.1. Các yếu tố liên quan đến rủi ro.......................................................................... 118
3.4.2. Giá trị bảo hiểm và số tiền bảo hiểm.................................................................. 118
3.4.3. Phạm vi bảo hiểm.................................................................................................. 119
3.5. CƠ CẤU, CÁC LOẠI PHÍ VÀ CÔNG THỨC TÍNH PHÍ BẢO HIỂM........................................... 120
3.5.1 Cơ cấu của phí bảo hiểm...................................................................................... 120
3.5.2. Các loại phí............................................................................................................ 121
3.6. BỒI KHOẢN........................................................................................................................ 122
3.6.1. Khái niệm............................................................................................................... 122
3.6.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến bồi khoản............................................................... 122
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 3...................................................................................... 123
CHƯƠNG 4: CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ BẢO HIỂM................ 124
4.1. VAI TRÒ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA BẢO HIỂM.................................................... 124
4.1.1 Vai trò hoạt động đầu tư của bảo hiểm thương mại......................................... 125
4.1.2. Vai trò hoạt động đầu tư của bảo hiểm xã hội.................................................. 127
4.2. CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ ĐẦU TƯ CỦA BẢO HIỂM..................................... 130
4.2.1 Nguyên tắc an toàn............................................................................................... 130
4.2.2. Nguyên tắc sinh lợi.............................................................................................. 131
4.2.3. Nguyên tắc đảm bảo khả năng thanh toán thường xuyên, kịp thời............. 132
4.3. NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CỦA HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM............................................. 133
4.3.1. Nguồn vốn đầu tư của bảo hiểm thương mại................................................... 133
4.3.2. Nguồn vốn đầu tư của quỹ bảo hiểm xã hội.................................................... 136
4.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA BẢO HIỂM THƯƠNG MẠI 137
4.4.1. Các nhân tố bên trong......................................................................................... 137
4.4.2. Các nhân tố bên ngoài......................................................................................... 146
4.5. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA DNBH............................................................ 149
4.5.1. Phòng đầu tư trực thuộc công ty bảo hiểm...................................................... 149
4.5.2. Thành lập một tổ chức đầu tư độc lâp.............................................................. 149
4.5.3 Mua cổ phần ở mức không chi phối của các tổ chức đầu tư khác............... 149
4.6. CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM 150
BÀI ĐỌC THÊM............................................................................................................... 159
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 4...................................................................................... 164
CHƯƠNG 5: THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM 165
5.1. TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM................................................................. 165
5.1.1. Người mua - khách hàng..................................................................................... 166
5.1.2. Người bán- nhà bảo hiểm.................................................................................... 166
5.1.3 Tổ chức trung gian................................................................................................ 166
5.2. CÁC NHÂN TỐ CẤU THÀNH THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM......................................... 166
5.2.1. Cung dịch vụ bảo hiểm........................................................................................ 166
5.2.2. Cầu dịch vụ bảo hiểm.......................................................................................... 170
5.3. MÔI TRƯỜNG BẢO HIỂM THƯƠNG MẠI................................................................... 171
5.3.1. Môi trường vĩ mô.................................................................................................. 171
5.4. TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM........................................................................ 178
5.4.1. Các yêu cầu cần thiết của DNBH....................................................................... 178
5.4.2. Các hình thức chủ yếu của DNBH trên thế giới.............................................. 179
5.4.3. Cơ cấu tổ chức tổng quát của DNBH................................................................ 181
5.5. HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM....................................................... 183
5.5.1. Định phí bảo hiểm (định giá bán)....................................................................... 184
5.5.2. Khai thác bảo hiểm (bán hàng).......................................................................... 184
5.5.3. Qui trình giải quyết khiếu nại chi trả bồi thường............................................. 184
5.5.4. Các hoạt động khác............................................................................................. 185
5.6. HOẠT ĐỘNG TRUNG GIAN BẢO HIỂM....................................................................... 185
5.6.1. Hoạt động đại lý bảo hiểm.................................................................................. 186
5.6.2. Hoạt động môi giới bảo hiểm.............................................................................. 187
5.7. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM 188
5.7.1. Thủ tục thành lập DNBH.................................................................................... 188
5.7.2. Nội dung hoạt động của DNBH......................................................................... 189
5.7.3. Quy định giải thể, phá sản, thu hồi giấy phép hoạt động............................. 195
BÀI ĐỌC THÊM............................................................................................................... 197
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 5...................................................................................... 211
CHƯƠNG 6: HIỆP HỘI NGHỀ NGHIỆP BẢO HIỂM TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG.. 212
6.1. SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN PHẢI THÀNH LẬP HIỆP HỘI BẢO HIỂM.......... 212
6.2. HIỆP HỘI NGHỀ NGHIỆP BẢO HIỂM............................................................................. 213
6.3. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA HIỆP HỘI NGHỀ NGHIỆP BẢO HIỂM................... 213
6.4. TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA HIỆP HỘI VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG TỔ CHỨC BỘ MÁY 215
6.4.1. Nội dung hoạt động của các cơ quan trong tổ chức ..................................... 215
6.4.2. Cơ chế hoạt động, bổ nhiệm nhân sự của hiệp hội......................................... 218
6.4.3. Các văn phòng đại diện hiệp hội ở nhưng nơi cần thiết................................ 222
6.5. HỘI VIÊN............................................................................................................................. 223
6.6. TÀI CHÍNH CỦA HIỆP HỘI.............................................................................................. 225
BÀI ĐỌC THÊM............................................................................................................... 226
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 6...................................................................................... 238
PHỤ LỤC 1.................................................................................................................................. 239
PHỤ LỤC 2.................................................................................................................................. 291
TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................................................... 306
dandan
Platinum Boarder
Posts: 380
graph
User Offline Click here to see the profile of this user
The administrator has disabled public write access.
 
#1896
Re: Giáo Trình Nguyên Lý Bảo Hiểm 4 Năm, 5 Tháng trước Karma: 0
Mình có xem sơ qua giáo trình bảo hiểm vậy bạn có thể send cho mình một bộ ko ? để chia sẽ với tất cả mọi người
Khau
Fresh Boarder
Posts: 4
graphgraph
User Offline Click here to see the profile of this user
The administrator has disabled public write access.
 
#1897
Re: Giáo Trình Nguyên Lý Bảo Hiểm 4 Năm, 5 Tháng trước Karma: 0
Bộ này dày lắm đồng chí Khâu ạ, mình có tài liệu bạn cứng, bạn ở đâu nếu được thì mình cho bạn mượn để phô tô.
BeNam
Senior Boarder
Posts: 56
graphgraph
User Offline Click here to see the profile of this user
The administrator has disabled public write access.
 
Go to topPage: 1
Quản trị viên: quangngocaiavn, Thangbaoviet
www.webbaohiem.net
Web bảo hiểm | Tin tức bảo hiểm | thị trường bảo hiểm | diễn đàn bảo hiểm