4. Bảo hiểm trách nhiệm cho bên thứ ba (Phần 2 – Section 2)
Chỉ khi mà việc xây dựng và lắp đặt được cực kỳ quan tâm thì mới có thể hoàn toàn tránh được tổn thất. Trong bảo hiểm dự án tổng thể, phần 2 sẽ mở rộng bảo hiểm cho các khiếu nại của bên thứ ba.

Ngoài những tổn thất hoặc thiệt hại liên quan trực tiếp đến dự án, tài sản thuộc bên thứ ba cũng có thể bị tổn hại hoặc những người không tham gia vào dự án có thể bị thương, bị tai nạn. Cũng theo những quy định bắt buộc thì người được bảo hiểm phải chịu trách nhiệm với những thiệt hại này. Trong những trường hợp này, khiếu nại xuất phát từ thiệt hại bất ngờ của tài sản hoặc thương tật thân thể có thể được bảo hiểm tại Phần 2 của hợp đồng bảo hiểm (trách nhiệm bên thứ ba). Hạn mức bồi thường cho rủi ro của bên thứ ba sẽ là giới hạn bồi thường cho mỗi khiếu nại. Công ty bảo hiểm và Người được bảo hiểm sẽ thống nhất hạn mức bồi thường này.

alt

Hình 5: các công trình xây dựng luôn chứa đựng các rủi ro cho bên thứ ba, từ đó phát sinh các khiếu nại của bên thứ ba


Nguồn: petcover.co.uk


Các nguyên tắc trách nhiệm chéo được áp dụng cho các khiếu nại trách nhiệm giữa các bên tham gia bảo hiểm, để tất cả Người được bảo hiểm được nêu ở Phần 1a của hợp đồng bảo hiểm sẽ có tư cách như nhau trong hợp đồng riêng biệt được ký kết với từng cá nhân.

Thời hạn bảo hiểm cho phần trách nhiệm với bên thứ ba cũng như thời hạn bảo hiểm của phần thi công công trình. Hoặc trong một số trường hợp đặc biệt, sau khi các bên tham gia bảo hiểm thống nhất bằng văn bản, thì thời hạn bảo hiểm có thể được mở rộng hơn.
Một số loại trừ cho phần 2:
- Bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ việc sử dụng các phương tiện vận chuyển bằng đường thủy, đường hàng không hay xe cơ giới đã được đăng ký sử dụng trên đường bộ (vì những rủi ro này sẽ được bảo hiểm bởi đơn bảo hiểm trách nhiệm bên thứ ba khác);
- Bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ thương tật thân thể của công nhân hay nhân viên làm việc cho dự án xây dựng, lắp đặt (các rủi ro này sẽ được bảo hiểm qua đơn bảo hiểm bồi thường cho người lao động);
- Bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến thiệt hại vật chất gián tiếp hoặc giảm lợi nhuận do các tổn thất hoặc thiệt hại từ tài sản dưới sự trông coi, quản lý của Người được bảo hiểm, hoặc từ tài sản vật chất mà Người được bảo hiểm đang dùng trong quá trình làm việc (thiệt hại vật chất như thế này sẽ được bảo hiểm trong Phần 1);
- Bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ việc ô nhiễm hay nhiễm bẩn, trừ khi việc ô nhiễm và nhiễm bẩn này bắt nguồn từ các sự cố bất ngờ và không lường trước được;
- Bất kỳ trách nhiệm cho bất kỳ sự cố không thể tránh khỏi xảy ra liên quan đến các tình huống và bản chất của công trình đang được thi công, và những rủi ro này Người được bảo hiểm đã công nhận, trách nhiệm thứ ba có thể xảy ra trong quá trình thi công công trình đã được thông báo trước, và thời điểm đó Người được bảo hiểm đã ước tính được chi phí của những tổn thất đã được dự tính này.
5. Hoạt động chậm so với tiến độ (Phần 3)

Việc đưa dự án được bảo hiểm vào hoạt động hoặc sử dụng có thể bị chậm trễ bởi những tổn thất và thiệt hại phát sinh. Phần 3 (section 3) sẽ bảo hiểm cho những rủi ro tài chính là hậu quả từ những tổn thất này.

alt

Nguồn: http://www.planningmanager.co.uk

Người được bảo hiểm có thể là ai?

Chỉ những bên có phát sinh rủi ro mất lợi nhuận khi xảy ra việc chậm trễ khi bắt đầu vận hành/tiến hành mới được bảo hiểm. Họ có thể là chủ sở hữu, chủ đầu tư, người vận hành tiếp theo hay các bên cấp vốn cho dự án. Nhưng Người được bảo hiểm sẽ không phải là nhà thầu, nhà sản xuất, hay nhà cung cấp thiết bị cho dự án.
Những đối tượng có thể được bảo hiểm?

Trong Phần 3 này, những rủi ro của thiệt hại liên quan đến lợi ích tài chính của Người được bảo hiểm do việc chậm tiến độ (xuất phát từ nguyên nhân tổn thất có thể được bảo hiểm ở Phần 1a) có thể được bảo hiểm. Khi mà những khiếu nại về tài sản liên quan không được bồi thường theo hiệu lực hợp đồng bảo hiểm do mức thiệt hại thấp hơn mức miễn thường đã được thỏa thuân thì phần thiệt hại do chậm tiến độ sẽ vẫn được bồi thường.
“Quyền lợi được bảo hiểm” có nghĩa là những tổn thất lợi nhuận gộp (những tổn thất thực tế phát sinh từ việc giảm doanh thu khi tính đến bất kì chi phí phát sinh nào về nhân công hay các phụ phí cố định cụ thể (như lãi suất, chi phí cố định… được giới hạn bằng mức thâm hụt thực tế của thu nhập phát sinh từ việc giảm doanh thu trong suốt thời hạn được bảo hiểm, có tính đến các chi phí phụ trội) phát sinh trong suốt thời hạn bảo hiểm. Những tổn thất lợi nhuận gộp này không thể kiếm lại được nữa do việc máy móc thiết bị chậm tiến độ làm việc.
Chi phí tổn thất tối thiểu cũng có thể được bồi thường, với điều kiện là chi phí này làm giảm thiệt hại được bảo hiểm, có thể bằng cách ngăn ngừa, hạn chế hay khắc phục sớm việc chậm trễ do tổn thất vật chất. Các loại chi phí sau có thể được bảo hiểm:
- Chi phí chuyển phát nhanh, chuyển phát bằng đường hàng không;
- Chi phí làm thêm giờ, làm ngoài giờ, làm thêm ngày Chủ nhật hay các biện pháp khác để thúc đẩy tiến độ sửa chữa và giảm thiểu thiệt hại;
- Chi phí thuê máy móc;
- Chi phí mua các loại máy móc thích hợp hoặc chuyên biệt;
- Chi phí mua hoặc tiếp quản các bán thành phẩm;
- Chi phí để vận hành lại các thiết bị cũ;
- Chi phí chuyển sang nhà cung cấp khác.
Những điều khoản mở rộng?

Phần 3 sẽ bảo hiểm cho việc chậm tiến độ phát sinh từ tổn thất vật chất, mà những tổn thất này phát sinh từ những nguyên nhân được bảo hiểm của Phần 1a. Sau khi Người được bảo hiểm và Công ty bảo hiểm đi đến nhất trí, Phần 1a có thể được mở rộng để bao gồm một số phần bảo hiểm khác như là: lưu kho ngoài công trình, vận chuyển nội địa và các tổn thất/thiệt hại từ các thảm họa tự nhiên như động đất, núi lửa phun và sóng thần.
Tuy nhiên, phần bảo hiểm cho việc chậm tiến độ sẽ bị loại trừ trong các trường hợp sau:
- Thiết kế lại, thay đổi, bổ sung, cải tiến, hay sửa lỗi cho những tài sản được bảo hiểm;
- Các tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh sau khi dự án đã được đưa vào sử dụng hay hoàn thành;
- Các tổn thất hoặc thiệt hại do sử dụng hàng mẫu;
- Thiếu vốn đầu tư để hoàn thành dự án;
- Các khiếu nại phát sinh từ phạt, hủy hợp đồng hay vị phạm các điều kiện hợp đồng.
Các tổn thất tương ứng với việc quá hạn cũng bị loại trừ. Việc tính toán những tổn thất này là bằng cách ước tính tổn thất trung bình từng ngày phát sinh trong suốt thời hạn được bảo hiểm nhân với số ngày bị chậm trễ đã được các bên thỏa thuận và thống nhất.
Khi nào thì hạng mục bảo hiểm này sẽ kết thúc?

Trách nhiệm bảo hiểm sẽ phát sinh vào ngày khởi công công trình tại công trường hoặc vào ngày hiệu lực theo thỏa thuận của hạng mục bảo hiểm này. Nó sẽ chấm dứt theo kế hoạch hoặc vào ngày thực tế khởi công vận hành công trình. Việc công trình phải kéo dài thời gian thi công không có nghĩa là thời hạn hợp đồng bảo hiểm cũng phải kéo dài tương ứng.
Người được bảo hiểm phải báo cho Công ty bảo hiểm bất kỳ việc kéo dài thời hạn thi công nào, căn cứ vào đó, hai bên sẽ thỏa thuận những điều kiện điều khoản, phí bảo hiểm, thời gian bảo hiểm thêm và giới hạn bồi thường mới, nếu cần.
Thời hạn bồi thường được xác định là thời gian mà việc sử dụng các tài sản được bảo hiểm bị ảnh hưởng do việc chậm tiến độ gây ra bởi các tổn thất hoặc thiệt hại, được tính bắt đầu từ ngày mà công trình đáng lẽ đã đi vào vận hành, nếu không xảy ra tổn thất hoặc thiệt hại, và tối đa không vượt quá thời hạn bồi thường tối đa mà các bên đã thỏa thuận và thống nhất. Cơ sở cho việc xác định thời hạn bồi thường chính là thời gian cần thiết để khắc phục trình trạng chậm tiến độ. Đó chính là thời gian sửa chữa hay thay mới các thiết bị bị thiệt hại bao gồm cả quá trình lắp đặt và thử nghiệm.
Số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm được tính toán như thế nào?

Số tiền bảo hiểm
Số tiền bảo hiểm có thể bằng lợi nhuận gộp được công bố (doanh thu trừ đi các chi phí biến đổi), hoặc bằng chi phí cố định cụ thể trong thời hạn bảo hiểm tối đa, tương ứng với tối thiểu là 12 tháng vận hành.
Chi phí cố định phát sinh từ việc chậm tiến độ vẫn mất đi trong thời hạn bồi thường. Chi phí cố định đó bao gồm:
- Tiền lương bao gồm các khoản hỗ trợ cho công nhân;
- Lãi vay và các loại chi phí tài chính cố định khác;
- Chi cho các khoản khi mà dự án chưa hoàn thành, ví dụ: tiền thuê nhà, với điều kiện là những khoản chi phí thuê nhà này độc lập với doanh thu;
- Phí bảo hiểm;
- Các loại chi phí cố định khác.
Phí bảo hiểm
Cần suy tính cả các điều kiện thị trường và tỷ lệ phí bảo hiểm, cùng với việc xem xét các rủi ro khi cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho việc chậm tiến độ này.
Những nhân tố ảnh hưởng đến phí bảo hiểm bao gồm:
- Số tiền bảo hiểm;
- Thời hạn bồi thường tối đa (giới hạn thời gian bồi thường);
- Thời hạn tiến độ bị kéo dài;
- Loại dự án xây dựng hoặc lắp đặt;
- Thời hạn xây dựng, lắp đặt, và nếu cần có thể xem xét cả thời hạn thử nghiệm;
- Các rủi roc hung và rủi ro riêng liên quan đến dự án;
- Khả năng xảy ra thiệt hại vật chất làm ảnh hưởng đến tiến độ của việc xây dựng;
- Kế hoạch dự phòng hay khả năng dự phòng;
- Những chi phí dự phòng được xây dựng theo tiến độ của công trình;
- Các phương án bảo vệ như hệ thống phòng cháy chữa cháy;
- Khả năng hạn chế tổn thất.
6. Vận chuyển hàng hóa (Phần 4)

Các vật liệu, kết cấu xây dựng và máy móc cần thiết cho một dự án thường được vận chuyển đến công trường từ nhiều địa điểm (cả xa và gần) trong suốt thời gian thực hiện dự án.
Các rủi ro về vận chuyển tài sản được bảo hiểm (được nêu trong Phần 1a và 1b) có thể được bảo hiểm tại Phần 4, với điều kiện là việc vận chuyển này không trái với Các điều khoản Hàng hóa vận chuyển tiêu chuẩn quốc tế. Phần bảo hiểm vận chuyển hàng hóa của đơn bảo hiểm dự án tổng thể này cũng có một vài lợi ích hơn so với việc mua một đơn bảo hiểm vận chuyển hàng hóa bình thường ở những điểm sau:
- Việc bảo hiểm vận chuyển hàng hóa không bị bỏ sót và cũng không bị trùng lặp;
- Khi công trình bị chậm tiến độ và được bảo hiểm trong Phần 3, các bên tham gia bảo hiểm không cần thỏa thuận và thống nhất lại về thời gian kéo dài hay thời hạn bồi thường nữa;
- Không cần phải xác định Công ty bảo hiểm nào sẽ bồi thường cho thiệt hại vật chất hay tổn thất do chậm tiến độ khi nguyên nhân hay thời gian xảy ra tổn thất không rõ ràng.

alt

Hình 6: Vận chuyển hàng hóa: Các kết cấu cần thiết để hoàn thiện công trình luôn cần được vận chuyển an toàn đến công trường thi công.


Nguồn: enbien.com


7. Phòng tránh tổn thất

Càng giảm được tổn thất xảy ra cho dự án thì càng mang lại thành công cho kết quả tài chính của tất cả các bên liên quan đến công trình xây dựng/lắp đặt này. Vì vậy việc khuyến cáo phòng tránh rủi ro càng trở nên quan trọng và hết sức cấp thiết.

alt

Hình 7: Động đất và Sóng thần – những rủi ro mang tính thảm họa.


Nguồn: khoahoc.com.vn
Cũng giống các loại hình bảo hiểm kỹ thuật khác, trong bảo hiểm dự án tổng thể, công tác phòng chống rủi ro ngày càng trở nên quan trọng. Kinh nghiệm cho thấy công tác kiểm tra và khuyến cáo về các biện pháp an toàn hoàn toàn có thể giảm thiểu số lượng các khiếu nại và đó chính là phương pháp hiệu quả để cải thiện tình hình. 

Bởi vậy, phòng tránh việc phát sinh khiếu nại trở thành nhiệm vụ cấp bách hiện nay. Ngoài việc được hưởng các quyền lợi bảo hiểm, Người được bảo hiểm cũng được hưởng lợi ích từ hỗ trợ phòng tránh tổn thất từ Công ty bảo hiểm. Vì vậy, việc thường xuyên xem xét rủi ro và kiểm tra, báo cáo tiến độ cần được đặc biệt quan tâm và chú trọng.


Hết./.

Người dịch: Angelina Nguyễn

Lược dịch từ: Comprehensive project insurance – Individual solutions for major construction and erection projects ( Munich Re Group)
Kết nối để cập nhật tin mới nhất

Liên kết

www.webbaohiem.net